Category Archives: Pre klientov a rodičov

Výskum II.vlna COVID

Chceli by sme Vás opäť pekne poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý slúži na výskumné účely. Je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie veľa času ! Jeho cieľom je zistiť ako ľudia prežívajú obdobie v čase II. vlny pandémie korona vírusu a ako to ovplyvňuje ich vnímanie času. Vopred Vám ďakujeme za ochotu ho vyplniť!
https://forms.gle/zwH1a5wSmFSxGiLk7

Oznam o činnosti CŠPP

Na základe rozhodnutia Vlády SR o sprísnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením Covid 19
bude CŠPP v Košiciach a elokované pracovisko v Gelnici poskytovať do 05.02.2021
Odborné činnosti len telefonickou, mailovou alebo on-line formou.
Prosíme rodičov, školy a zariadenia, aby v prípade potreby komunikovali s pracovníkmi centier výhradne týmito formami.
Telefonický kontakt Košice: 055/796 12 11, 0911 987 085
Gelnica: 053/482 16 74, 0901 708 461
Mailové kontakty na odborných zamestnancov nájdete TU

Čestné vyhlásenie

Oznam o otvorení zariadenia v obmedzenom režime

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – pre rodičov

Odborní zamestnanci CŠPP Košice vytvorili pre rodičov materiál ako v čase pandémie s deťmi komunikovať, učiť sa a tráviť voľný čas.

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – rodičia

Neprehliadajme násilie na deťoch

Maturitná skúška

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

 • Maturita sa vykonáva administratívne
 • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov
 • Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
 • Do Mája 2020 môže študent e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu
 • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
 • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.
 • Ak sa študent rozhodol maturovať, ústna maturita sa koná od mája do 13. júna 2020.

Podrobnejšie informácie k maturite nájdete TU:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Nezastaviteľní (e-kniha)

Úprimný rozhovor mamy vedkyne a jej malého syna Miška o pandémii, jej príčinách a dôsledkoch, zodpovednosti a vďačnosti. Pohľad na prírodu a ľudí ako na jeden celok. Pomôže dieťaťu lepšie pochopiť súčasnú situáciu a nadobudnúť vedomosti o prenose vírusov zo zvierat na ľudí. Inšpiruje budovať hodnoty v súlade s prírodou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou existencie ľudstva.

Na konci poviedky Miško prirodzene vyzdvihuje pozitíva danej situácie a zároveň poukazuje na smer zamerania pozornosti v časoch, ktoré pre ľudí nie sú celkom bežné. Knižka bola napísaná v spolupráci s MVDr. Markétou Derdákovou, PhD., vedúcou oddelenia medicínskej zoológie na Ústave zoológie SAV, ktorá sa špecializuje na zoonózy, čiže ochorenia, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.

E-knihu si môžete stiahnuť TU.

Krátky dotazník – Ako prežívate čas pandémie?

Pedagógovia, rodičia, klienti. Pripravili sme si pre Vás krátky dotazník, ktorý slúži na výskumné účely. Je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie veľa času ! Jeho cieľom je zistiť ako ľudia prežívajú obdobie v čase pandémie korona vírusu a ako to ovplyvňuje ich vnímanie času. Vopred Vám veľmi ďakujeme za ochotu ho vyplniť.

Vyplniť ho môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVLRgh7WBLip-tsqwPYG2bkjs6P3ItdipVUNEacYLzK1rGPA/viewform

Zápis do ZŠ

Aktuálne v termíne 15.04.- 30. 04 prebiehajú zápisy na ZŠ (termín určuje zriaďovateľ školy, odporúča sa elektronická forma a bez účasti detí).

 • Rodič dieťaťa so ŠVVP – doloží vyjadrenie CŠPP do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa – najneskôr do štyroch týždňov od skončenia prerušenia šk. vyučovania. Ak ho však rodič nepriloží dodatočne – dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 • Odklad školskej dochádzky OŠD: nie je potrebné k nemu vyjadrenie CŠPP. Rodič ho doručí do školy dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia prerušenia šk. vyučovania
 • Nie je potrebné potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa k zápisu, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
 • Predčasné zaškolenie – platí to isté ako pri odklade školskej dochádzky.
 • Overovanie údajov od zákonných zástupcov do 2 týždňov od skončenia prerušenia šk. vyučovania.

Milí rodičia, podrobnejšie informácie k zápisom nájdete TU

Môžete osloviť aj našich odborných zamestnancov: Mgr. Kollárová, Mgr. Husovská, PhD., Mgr. Gnipová, Mgr. Zimmermann (EP Gelnica). Kontakty sú uvedené na stránke CŠPP.

Milí rodičia, ak uvažujete o odklade školskej dochádzky Vášho dieťaťa, o psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete požiadať aj elektronicky vyplnením prihlášky, ktorú nájdete  TU  a jej zaslaním kedykoľvek na mailovú adresu: csppke@csppke.sk,  gelnica@csppke.sk .  V predmete mailu, prosím, uveďte:  Školská spôsobilosť“.

Vážení rodičia, ak uvažujete o integrácii Vášho dieťaťa so ŠVVP, s ktorým sa práve chystáte na zápis, o psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenia môžete požiadať aj elektronicky vyplnením prihlášky, ktorú nájdete TU a jej zaslaním kedykoľvek na mailovú adresu: csppke@csppke.sk.  V predmete mailu, prosím, uveďte: „Zápis – integrácia“.

Odporúčame Vám sledovať aj stránku VUDPaPu:  https://vudpap.sk/ -nájdete na nej užitočné informácie ako pracovať s deťmi.