Domov

Vážení klienti, pedagógovia, kolegovia,

úctivo Vás žiadame ešte o trpezlivosť, nakoľko v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach prebieha komplexná rekonštrukcia budovy. V súvislosti s ňou nie je funkčná pevná linka, doobedné internetové pripojenie a aj súrnejšie diagnostiky detí prebiehajú priamo v školách alebo na štyroch miestach v Košiciach (OŠ OU Košice na Zádielskej 1, ZŠ Starozagorská 8, ZŠ Janigova 2, ZŠ Gemerská 2). Prosíme kontaktujte nás cez mobilné čislo: 0911 987 085 alebo email: csppke@csppke.sk.

Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

pracovníci centra


Riaditeľka CŠPP, Bocatiova 1 v Košiciach informuje o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: upratovačka na 50% pracovný úväzok, možno s neskoršou možnosťou navýšenia pracovného úväzku na 100% s nástupom od februára 2020.

Viac informacií: CSPP KE - voľne pracovné miesto - upratovačka (PDF)


 

Vítajte na webovom sídle

CENTRA ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA (CŠPP)

„Prečo by si mal zapadnúť, keď si bol zrodený, aby si vynikal?“ (Dr. Suess)

CŠPP ako školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie predstavuje multidisciplinárny a viacrezortne charakterizovaný komplexný poradenský servis pre deti predškolského veku až po mládež ukončujúcu prípravu na povolanie. Našimi klientmi sú deti a mládež so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Naši klienti majú dnes možnosť v rámci uspokojovania svojich špecifických potrieb bezplatne využívať služby odborníkov, ktoré sú prirodzeným spojením medzi špeciálnou a bežnou školou, zdravotníctvom a každodenným životom.

Cieľové skupiny klientov

 1. deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 2. deti a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (PVP)
 3. deti a žiaci so sluchovým postihnutím (SP)
 4. deti a žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU)
 5. deti a žiaci s mentálnym postihnutím (MP)
 6. deti a žiaci s poruchami správania (PS)
 7. deti a žiaci s poruchami aktivity a pozornosti (ADHD, ADD)
 8. deti a žiaci so zrakovým postihnutím (ZP)
 9. deti a žiaci s telesným postihnutím (TP)
 10. deti a žiaci so chorí a zdravotne oslabení (ZO)
 11. deti a žiaci s viacnásobným postihnutím (VNP)
 12. kombinácie uvedených postihnutí

CŠPP poskytuje poradenské, konzultačné a metodické služby

 • rodičom dieťaťa (zákonným zástupcom),
 • školám, školským zariadeniam (riaditeľom, výchovným poradcom, vychovávateľom, pedagógom)
 • mladým dospelým