Povinné zverejňovanie

 1. Správa o činnosti
 2. Objednávky
 3. Faktúry
 4. Zmluvy
 5. Verejné obstarávanie
 6. Ostatné (ochrana osobných údajov, Voľné pracovné miesta)

Stránka je v procese tvorby, prejdite prosím do sekcie Kontakty alebo Dokumenty.

Vitajte na webovom sídle

CENTRA ŠPECIÁLNO - PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA (CŠPP)

„Prečo by si mal zapadnúť, keď si bol zrodený, aby si vynikal?“ (Dr. Suess)

CŠPP ako školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie predstavuje multidisciplinárny a viacrezortne charakterizovaný komplexný poradenský servis pre deti predškolského veku až po mládež ukončujúcu prípravu na povolanie. Našimi klientmi sú deti a mládež so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Naši klienti majú dnes možnosť v rámci uspokojovania svojich špecifických potrieb bezplatne využívať služby odborníkov, ktoré sú prirodzeným spojením medzi špeciálnou a bežnou školou, zdravotníctvom a každodenným životom.

Cieľové skupiny klientov

 1. deti a žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 2. deti a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (PVP)
 3. deti a žiaci so sluchovým postihnutím (SP)
 4. deti a žiaci s vývinovými poruchami učenia (VPU)
 5. deti a žiaci s mentálnym postihnutím (MP)
 6. deti a žiaci s poruchami správania (PS)
 7. deti a žiaci s poruchami aktivity a pozornosti (ADHD, ADD)
 8. deti a žiaci so zrakovým postihnutím (ZP)
 9. deti a žiaci s telesným postihnutím (TP)
 10. deti a žiaci so chorí a zdravotne oslabení (ZO)
 11. deti a žiaci s viacnásobným postihnutím (VNP)
 12. kombinácie uvedených postihnutí

CŠPP poskytuje poradenské, konzultačné a metodické služby

 • rodičom dieťaťa (zákonným zástupcom),
 • školám, školským zariadeniam (riaditeľom, výchovným poradcom, vychovávateľom, pedagógom)
 • mladým dospelým

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

podľa § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje a sprístupňuje označenie zodpovednej osoby: Mgr. Slavomír Smolko

Psychologická diagnostika žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom

 • Video 1 - zaujímavý pohľad na problematiku psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom ponúkame v rozhovore s vysokoškolským pedagógom a významným slovenským psychológom doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom, CSc.
 • Video 2 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené prekladom inštrukcii do rómskeho dialektu
 • Video 3 - ukážka psychologickej diagnostiky žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorí komunikujú rómskym dialektom,  s pomocou tlmočenia staršieho spolužiaka
 • Video 4 - ukážka psychologickej diagnostiky žiaka zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, ktorý komunikuje rómskym dialektom. Vyšetrenie je vedené iba v slovenskom jazyku

Druhý zborník centra ŠPP

Druhý zborník centra ŠPP, ktorý obsahuje publikáciu a videá, bol spracovaný v rámci projektu „Rozvíjajme sa spoločne“ a plynulo nadväzuje na prvý úspešný projekt, ktorý sme spracovali na základe výzvy MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo“. Projekt bol schválený v júni roku 2014.
Zborník a videá z rozhovoru s doc. PhDr. Jánom Ferjenčíkom CSc. a zo psychologickej diagnostiky sú voľne prístupné.