Užitočné odkazy

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Ďalšie www stránky

www.minedu.sk – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.iedu.sk – Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.siov.sk – Štátny inštitút odborného vzdelávania
www.minv.sk/odbor-skolstva – Okresný úrad – odbor školstva, Košice
www.ssiba.sk – Štátna školská inšpekcia
www.svsmi.sk – Školské výpočtové stredisko Michalovce
www.nucem.sk – Národný ústav certifikovaných meraní
www.statpedu.sk – Štátny pedagogický ústav
www.vudpap.sk – Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
www.asfeu.sk – Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU
www.mpc-edu.sk – Metodicko-pedagogické centrum
www.silcom-multimedia.sk – tvorba multimediálnych titulov edukatívneho a zábavného charakteru pre deti (Alik, Didakta…)
www.terasoft.cz/sk/- výučbové programy (detský kútik …)
www.tobias-ucebnice.cz – publikácie a učebnice pre detí so špecifickými poruchami učenia
www.radost.sk – informačný servis pre rodičov inak obdarovaných detí
www.displus.sk – problematika ADHD / ADD
predys.szm.sk – problematika ADHD / ADD (ĽMD)
https://www.ropk.sk/ Register ponúkaného majetku štátu
http://247.sk/ – vo firme 247.sk na Vodárenskej 3 v Košiciach si môžete zakúpiť nami odporúčanú kontrastnú klávesnicu pre deti s poruchami čítania a pod.
www.employment.gov.sk – stránka MPSVaR SR
www.iskierka.sk – OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím
www.dieta.sk – rodinný portál
www.kpppbb.svsbb.sk – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici
www.psychologia.sk
www.radost.sk
www.ys.sk – vydavateľstvo Young Scientist
www.centrumnadania.sk – Centrum nadania, n.o.
www.ruvzke.sk/ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice
www.nomiland.sk – ponuka hračiek a didaktických pomôcok
www.benjamin.cz – ponuka didaktických pomôcok
www.aurednik.cz
www.detskahracka.sk
www.rajhraciek.sk
www.najhracky.sk
www.predskolak.eu – vybavenie pre materské školy
www.stabilo.sk – predaj písacích potrieb
oz.csppke.sk – Radosť zo života, občianske združenie pri CŠPP
www.linkadeti.sk/ – Linka detskej dôvery

Rečové postihnutie

www.emitplus.sk – programy pre rečovú terapiu (FONO)
www.mayer-johnson.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu
www.dynavoxtech.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu
www.attainmentcompany.com – kompenzačné pomôcky pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu

Telesné postihnutie

www.medicco.sk – vozíky, zdvíhanie a presun, domáca starostlivosť, bezbariérovosť
www.meyra.cz – vozíky a rehabilitačné prostriedky pre detí a dospelých
www.eraj.sk – invalidné vozíky, zdvíhacie zariadenia, vozítka

Zrakové postihnutie

www.tyflocomp.sk – pomôcky pre nevidiacich a slabozrakých
www.petit-os.cz – špeciálne vzdelávacie a diagnostické pc programy (MÉĎA, ALTÍK..), špec. klávesnice, myši, dotykové obrazovky, veľkoplošné tlačidlá, polohovacie zariadenia a iné

Autizmus a ďalšie pervazívne poruchy

www.F84.sk – portál pre AUTIZMUS
www.acrubikon.sk – autistické centrum Rubikon, Košice- Myslava
www.andreas.sk – autistické centrum, Bratislava
www.autizmus.info/01Autizmus/AutizmusOTeme.htm – databáza informácii o autizme
www.autizmus.info – informačný portál pre rodičov, odborníkov a verejnosť
www.sposa.sk – spoločnosť na pomoc osobám s autizmom
www.autismus-a-my.cz – E- shop pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
www.petit-os.cz – ponuka PC programov a pomôcok pre alternatívny spôsob komunikácie
pracovni-listy.blogspot.com/search/label/Karti%C4%8Dky – pracovné listy pre deti s autizmom
www.oskola.cz – komunikačné kartičky, štruktúrované úlohy, pomôcky, hry skladačky.
www.modrykonik.sk/forum/tema/mam-autisticke-dieta-cesta-a-vyzva-z... – portál rodičov autistických detí
www.postizenedeti.cz – Pre rodičov a priateľov detí zdravotne postihnutých alebo postihnutím ohrozených