Category Archives: Pre školy

Výskum COVID 19

Vážené dámy, vážení páni.

chceli by sme vás poprosiť o zapojenie do aktuálneho výskumu, ktorý VÚDPaP v spolupráci s Mgr. Zimmermannom z CŠPP Košice realizuje. Výskum sa zaoberá časovými perspektívami v súvislosti s emocionálnym prežívaním. Výskum bude prebiehať v dvoch kolách, pričom je kľúčové, aby ste vyplnili dotazník teraz a následne o pár mesiacov, keď o to budete požiadaní e-mailom. Samotné vyplnenie dotazníku vám zaberie menej ako 5 minút. Vaša účasť nám pomôže lepšie pochopiť vnímanie času v rôznych životných situáciách a za účasť vám vopred ďakujeme.
Nakoľko sa chceme osobitne pozrieť a porovnať rôzne segmenty populácie, máme verziu dotazníku osobitne pre učiteľov:https://forms.gle/qdBspYJBaaNR9PX79

Ak nie ste učiteľ, tak vás poprosím o vyplnenie dotazníku cez tento link:
https://forms.gle/ypqZcpQTCLFtbCfw5

Výskum II.vlna COVID

Chceli by sme Vás opäť pekne poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý slúži na výskumné účely. Je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie veľa času ! Jeho cieľom je zistiť ako ľudia prežívajú obdobie v čase II. vlny pandémie korona vírusu a ako to ovplyvňuje ich vnímanie času. Vopred Vám ďakujeme za ochotu ho vyplniť!
https://forms.gle/zwH1a5wSmFSxGiLk7

Oznam o činnosti CŠPP

Na základe rozhodnutia Vlády SR o sprísnení protiepidemiologických opatrení v súvislosti so šírením Covid 19
bude CŠPP v Košiciach a elokované pracovisko v Gelnici poskytovať do 05.02.2021
Odborné činnosti len telefonickou, mailovou alebo on-line formou.
Prosíme rodičov, školy a zariadenia, aby v prípade potreby komunikovali s pracovníkmi centier výhradne týmito formami.
Telefonický kontakt Košice: 055/796 12 11, 0911 987 085
Gelnica: 053/482 16 74, 0901 708 461
Mailové kontakty na odborných zamestnancov nájdete TU

Čestné vyhlásenie

Oznam o otvorení zariadenia v obmedzenom režime

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – pre pedagógov

Odborní zamestnanci CŠPP Košice vytvorili pre pedagógov materiál s odporúčaniami ako v čase pandémie so žiakmi komunikovať a učiť sa.

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – učitelia

Neprehliadajme násilie na deťoch

Maturitná skúška

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  • Maturita sa vykonáva administratívne
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov
  • Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  • Do Mája 2020 môže študent e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu
  • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
  • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.
  • Ak sa študent rozhodol maturovať, ústna maturita sa koná od mája do 13. júna 2020.

Podrobnejšie informácie k maturite nájdete TU:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Krátky dotazník – Ako prežívate čas pandémie?

Pedagógovia, rodičia, klienti. Pripravili sme si pre Vás krátky dotazník, ktorý slúži na výskumné účely. Je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie veľa času ! Jeho cieľom je zistiť ako ľudia prežívajú obdobie v čase pandémie korona vírusu a ako to ovplyvňuje ich vnímanie času. Vopred Vám veľmi ďakujeme za ochotu ho vyplniť.

Vyplniť ho môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVLRgh7WBLip-tsqwPYG2bkjs6P3ItdipVUNEacYLzK1rGPA/viewform

Sumarizácia technických prostriedkov pre pedagógov

Ponúkame školám sumarizáciu technických prostriedkov k online vyučbe. SUMARIZACIA tech. prostriedkov pre učiteľov