Category Archives: Uncategorized

Sponzor

Spolupráca s odborníkmi

Pre deti – Učíš sa rád ?

Učíš sa rád?

Odpovedajte áno alebo nie

 1. Mrzí ma, keď nedosiahnem taký výsledok, aký rodičia odo mňa očakávajú,
 2. Je veľa zaujímavých predmetov, ktoré sa dobre učia,
 3. Dobrý je ten žiak, ktorý sa denne učí,
 4. Veľmi sa teším, keď sú učitelia so mnou spokojní,
 5. Chcel by som veľa vedieť a poznať,
 6. Myslím, že v škole oprávnene očakávajú od každého, aby si riadne plnil úlohy,
 7. Dobre mi padne uznanie spolužiakov za dobrý výkon,
 8. Mám veľmi dobrý pocit, keď to, čo robím, sa mi podarí,
 9. Ten, kto vie viac, môže byť užitočnejší ľuďom,
 10. Nechcem, aby sa druhí vo mne sklamali,
 11. Je to dobrý pocit, učiť sa niečo nové alebo niečo samostatne riešiť,
 12. Dobre sa cítim, keď si splním všetky povinnosti.

Ovplyvňuje tréma Tvoj výkon ?

Odpovedajte áno, áno aj nie alebo nie

 1. Keď mám byť vyskúšaný, mávam väčšinou strach,
 2. Často si myslím, že nebudem nič vedieť,
 3. Veľmi sa bojím, že urobím chyby,
 4. Keď mám písať písomku, najradšej by som nešiel do školy,
 5. Veľmi sa obávam známkovania,
 6. Často som neistý a neviem, ako mám v odpovedi pokračovať,
 7. Keď idem ráno do školy, mávam strach, ako to dopadne,
 8. Často robím chyby v náročnejších situáciách,
 9. Som veľmi nepokojný a nervózny pred dôležitou úlohou,
 10. Keď sa mi nedarí, ľahko strácam sebadôveru.

Využívaš svoj potenciál ?

Odpovedajte áno alebo nie

 1. Rozmýšľam nad tým, čo robím,
 2. Snažím sa prísť na mnohé veci,
 3. Skúšam rôzne možnosti na ceste k výsledku,
 4. Som vytrvalý a nevzdávam sa, kým nedokončím, čo som začal,
 5. Uvažujem o tom, ako robiť veci lepšie,
 6. Dokážem sa učiť z chýb,
 7. Teší ma objavovať nové a nepoznané veci,
 8. Život je pre mňa príležitosťou dávať si veľa otázok,
 9. Všímam si okolo seba veci, ktoré druhí nepozorujú,
 10. Problémom sa dokážem zaoberať, kým nepochopím, ako sa môžem dostať k jeho podstate,
 11. Viem si sformulovať otázky, ktoré ma zaujímajú,
 12. Hľadanie nápadov je spôsob môjho prístupu k riešeniu problému,
 13. Mám cit pre odhad nepoznaných súvislostí,
 14. Je veľa toho, čím sa viem obohatiť,
 15. Skryté problémy ma priťahujú,
 16. Zaujímajú ma neobvyklé veci.

Vyhodnotenie dotazníkov

Učíš sa rád ?

Hodnotenie: áno = 1 bod, nie = 0 bodov
Výsledky:
8 b – 12 b Máš vytvorený dobrý vzťah k učeniu a pociťuješ dostatočnú motiváciu, ktorá ťa k nemu podnecuje.
4 b – 7 b Učíš sa preto, že chceš, ale niekedy viac preto, že musíš. Máš motiváciu, ktorá ťa vie podnietiť k učeniu, ale nezriedka potrebuješ silnejší podnet, aby si udržal svoj záujem.
0 b – 3 b Tvoja motivácia je nevýrazná a máš málo dôvodov prečo sa učiť. Učenie nie je pre teba uspokojivá činnosť a nepovažuješ ju za veľmi významnú. Pokús sa porozmýšľať, čo robiť ďalej.

Ovplyvňuje tréma tvoj výkon ?
Hodnotenie: áno = 2 body, áno aj nie = 1 bod, nie = 0 bodov
Výsledky:
15 b – 20 b Máš strach zo zlyhania a tréma je tvojím problémom. Potrebuješ častejšie povzbudenie a podporu, preto sa zdôver niekomu, od koho ich môžeš očakávať. Ak máš možnosť stretnúť sa s psychológom, vyhľadaj ho. Pomôže ti zmeniť tvoje negatívne emocionálne prežívanie a ovplyvniť myšlienky a správanie, ktoré ho sprevádzajú.
7 b – 14 b Tréma, s ktorou sa stretávaš, ti môže v niektorých situáciách prekážať. Pozri si odpovede, ktoré hovoria o tvojej tréme a všimni si okolnosti, za ktorých sa vyskytuje. Tvojou možnosťou je spochybňovať myšlienky, ktoré ju sprevádzajú hľadaním rozumnejších odpovedí a opakovať to, čo robíš, keď sa ti darí trému zvládnuť.
0 b – 6 b Nepoznáš trému ako stav, ktorý by ťa ohrozoval a dokážeš ju zvládnuť.

Využívaš svoj potenciál ?
Hodnotenie: áno = 1 b, nie = 0 b
Výsledky:
13 b – 16 b Svoj potenciál vieš tvorivo využívať a je obohatením tvojho života.
9 b – 12 b Tvoje potencionálne možnosti sa ti otvárajú a si na ceste, kedy ich začínaš tvorivejšie využívať.
5 b – 8 b Svoj potenciál využívaš sporadicky a potrebuješ impulzy, aby si prekonal svoje obmedzenia.
0 b – 4 b Tvoje možnosti sú zatiaľ väčšinou utlmené a nepoznáš, čo to znamená, tvorivo ich využívať.

Prajeme vám veľa elánu do učenia sa, hľadania nových poznatkov, vedomostí, informácií, objavovania nepoznaného.

Spracované pomocou odbornej literatúry:
Senko, P.: Ako sa správne a účinne učiť, Metodický materiál, KPPP Banská Bystrica, 1998
Grác, J.: Psychológia samoučenia. Bratislava, Obzor, 1978.
Kondáš, O.: Tréma – strach zo skúšky. Bratislava, SPN, 1979.
Mistrík, J.: Rýchle čítanie. Bratislava, SPN, 1980
Tepperwein, K.: Umenie ľahko sa učiť. Fontana Kiadó, 1992.
Toman, J.: Organizace a technika duševní práce. Praha, Svoboda, 1970
Zielke, W.: Jak číst rychleji a lépe. Praha, Svoboda,

Učíte sa správnym spôsobom?

Z učenia sa stáva celoživotná potreba, čím viac sa vzdelávate, získavate vedomosti a skúsenosti, tým širšie možnosti uplatnenia a získania zaujímavej pracovnej ponuky budete mať na trhu práce. Budete komunikatívnejší, úspešnejší, spokojnejší a budete si môcť postupne napĺňať svoje sny. Učenie vám môžu znepríjemňovať aj nedoriešené osobné problémy – porozprávajte sa s rodičmi, súrodencami, priateľmi, zastavte sa na chvíľu, hľadajte odpoveď aj samy v sebe – pozrite sa do svojho vnútra, prípadne vyhľadajte psychológa, terapeuta. K učeniu podnecuje aj úspech – pochváľte sa za zodpovedajúci výkon, oceňte seba samého, to je odmena, ktorá posilňuje našu snahu a chuť dosiahnuť dobrý výsledok.
V prípade neobľúbených predmetov a činností sa odporúča – SEBADISCIPLÍNA = nájsť v sebe vôľu, ktorá vás dokáže priviesť k učeniu, môžete tak získať cenné vlastnosti, ktoré vás učia zodpovednosti, vytrvalosti, schopnosti nevyhýbať sa prekážkam – prekonajte sami seba.

Vhodné učebné prostredie:

 1. pokojné,
 2. bez hluku,
 3. nie príliš ostré svetlo,
 4. sedieť pri stole – nie ležať,
 5. dostatok kyslíka – pravidelné vetranie,
 6. usporiadanie vecí na stole a myšlienok v hlave,
 7. zdravý spôsob života = PSYCHOHYGIENA = dostatok spánku, odpočinku, relaxu, kultúrnych zážitkov, kamarátskych rozhovorov, rodinných výletov…

Učenie si plánujte s časovým predstihom, nie na poslednú chvíľu, venujte sa učeniu cez deň, nie v noci, dlhšie učivo si rozložte na kratšie celky – témy, záverečný deň využite na opakovanie, dodajte si energiu krátkym cvičením, prechádzkou, relaxačnou hudbou, čokoládou. Ak chcete zmierniť stres, naučte sa autogénny tréning, naučí vás relaxovať, zbaviť sa vnútorného napätia, nervozity, nepokoja.

Nezvládané stavy trémy – malá sebadôvera a pocit menejcennosti, strachu a úzkosti je najlepšie konzultovať so psychológom, psychoterapeutom.

Čo je potrebné pre učenie sa:

 • inteligencia,
 • schopnosť koncentrácie,
 • nadanie,
 • kreativita,
 • pamäť.

Inteligencia nemá nič spoločné s vekom. Je to schopnosť daná každému a umožňuje získavať vedomosti a zaobchádzať s nimi. Učia sa aj ľudia mentálne retardovaní. Školský prospech nie je podmienený vysokou inteligenciou, ale dôležité je svoju inteligenciu rozvíjať.
Koncentrácia: nech sa v živote snažíte o čokoľvek, dosiahnete to vtedy, ak sa k cieľu približujete koncentrovane, v pokoji. Nadmiera informácií, nedostatok času, chaos v myšlienkach vám na koncentrácii nepridajú.
Čo robiť, aby ste posilnili svoju koncentráciu? – jednoducho odstrániť prekážky:
vonkajšie – šumy, hluky, hlasitá hudba, telefón…….
vnútorné – určite si priority, nechajte odznieť rušivé myšlienky, neponáhľajte sa, každú začatú vec dokončite.
Nadanie a kreativita: neexistuje nenadaný človek. Sú iba jedinci, ktorí svoje nadanie neobjavili. Buďte kreatívni v tom, čo robíte. Neporovnávajte sa s ostatnými. Každý z vás začína z inej štartovacej čiary a má pred sebou iný cieľ, iné danosti a nadanie.
Pamäť: Všetko, čo prichádza do mozgu, musíte najprv pozorne vnímať a porozumieť tomu. Robíte to zmyslami, to všetci viete. Ale skúste sa opýtať sami seba či využívate svoje zmysly správne? Myslíte si, že by ste nemohli niečo na vnímaní zmyslami vylepšiť?

K akému typu študenta/žiaka patríte?

 • vizuálny – zrakový typ: najlepšie si zapamätáte to, čo vidíte – farebné podčiarkovanie, obrázky, grafy, mapy, tabuľky,
 • akustický – sluchový typ: najlepšie si pamätáte to, čo počujete a učebnú látku si zapamätáte čítaním nahlas a opakovaním, dávate pozor na hodine – pamätáte si výklad novej látky zo školy,
 • motorický – pohybový typ: najlepšie si pamätáte to, čo si písomne zaznamenáte – poznámky, výpisky do zošita,
  môžte byť aj zmiešaný typ a dokážete využívať viacero možnosti.

Príklad tvorby individuálneho plánu osvojovania učiva
Na prípravu na zajtrajšie vyučovanie máte k dispozícii čas popoludní a večer a máte sa učiť 5 predmetov: matematiku, fyziku, dejepis, slovenčinu a angličtinu. Postupujete takto:
psychologické hľadisko žiada zaradiť najťažšie predmety na najvýkonnejšie časové obdobie a v jednotlivých obdobiach zase najťažšie predmety na začiatok. Prvé usporiadanie môže byť teda takéto :

popoludní sa učíte mat., fyz., anglický jazyk,
večer sa učíte slovenský jazyk, dej.

Psychologické hľadisko však žiada roztriediť predmety tak, aby bezprostredne za sebou nenasledovali predmety z jednej významovej skupiny:

popoludní sa učíte mat., anglický jazyk, fyz.,
večer sa učíte slovenský jazyk, dej.,

Ak však učiaci zistili, že za sebou nasleduje podobné učivo, napríklad že v slovenskom jazyku a dej. preberajú rok 1848, potom bude správne takéto usporiadanie predmetov :

popoludní sa učíte mat., ang.jaz.,
večer sa učíte dej., fyz., slov.jaz.,

Pri učení sa básne postupujte takto:

báseň si najskôr prečítajte, aby ste si uvedomili a porozumeli, o čo ide v jednotlivých slohách. Potom si zopakujte prvú slohu, kým ju neviete naspamäť. Pokračujte druhou slohou a po jej osvojení si obidve slohy niekoľkokrát zopakujte. Takto postupujte, až kým si neosvojíte jednu časť básne, ktorá tvorí samostatný celok.

„Čítanie je bránou do sveta poznania“.

Postupujete správne pri čítaní?
Keď sa chcete učivo rýchlo a dobre naučiť, musíte si utvoriť správne návyky čítania. Znamená to hlavne zvládnuť rýchlosť a osvojiť si vhodný postup čítania. Prvé čítanie vám poskytne prehľad a orientáciu v danom texte, dôležité myšlienky si môžte podčiarkovať. V druhom čítaní sa kladie dôraz na pochopenie obsahu prečítaného textu a v treťom čítaní sa naštudovaný obsah upevňuje. Potom je dôležité si zopakovať text spamäti – aktívna reprodukcia, prípadne si môžte písať poznámky a výpisky k textu.
Logické zapamätávanie je účinnejšie ako mechanické učenie – bifľovanie, niekedy sa však nevyhnete ani doslovnému memorovaniu učiva.

Čo si pamätáte?

20 % z toho, čo ste počuli,
30 % z toho, čo ste videli,
50 % z toho, čo ste videli aj počuli,
70 % z toho, o čom ste diskutovali v skupine,
90 % z toho, čo ste sami pripravili, urobili, predviedli.

Opakovanie je cesta k trvalým vedomostiam

V živote je veľa činností, ktoré musíte opakovať, aby ste dosiahli želateľný výsledok. Aj pri učení, keď si učivo opakujete, viete ho lepšie zvládnuť.
Učenie s opakovaním začína čítaním a vrcholí reprodukciou, vybavením si prečítaného textu spamäti. Reprodukcia posilňuje pamäťové stopy a umožňuje predĺžiť čas podržania učiva. Pri učení si môžete povedať, že nič dôležité ste nezabudli, keď po čítaní s pochopením a spracovaním látky, reprodukujete naučené a na záver skontrolujete, čo ste vynechali alebo povedali nepresne.
Učivo, ktoré sa naučíte, najrýchlejšie zabudnete do troch dní. Možnosť, aj keď málo využívaná, ako predísť zbytočnému zabúdaniu, je učenie sa podľa zásady z dneška na zajtra.

Ako postupovať pri učení?

 •  pripraviť sa,
 • stanoviť si cieľ, časový plán, postup,
 • robiť si prestávky,
 • nepreťažovať sa,
 • veriť si,
 • dostatok spánku je tiež dôležitý pre zapamätanie si informácii a ich uloženie do dlhodobej pamäte.

-Naučte sa zabúdať. Aj keď to znie smiešne, dobrá pamäť neexistuje bez schopnosti zabúdať. Nikto nemá zlú pamäť. Väčšina len nevie, ako so svojou pamäťou narábať. Jazykom nášho podvedomia sú totiž obrazné predstavy. Ak sa naučíte svoje vnemy premieňať na obrazy, sotva niečo zabudnete. V tom spočíva genialita pamäte.

Druhy pamäte:

 • 1. ultrakrátka – ak vnem nenájde dráhu, ku ktorej by sa mohol pričleniť, vnem bez uskladnenia vyhasne,
 • 2. krátkodobá – zachytáva informácie potrebné pre porozumenie zmyslu, napr. čítanie, jednoduchý rozhovor,
 • 3. dlhodobá – má neobmedzenú schopnosť vnímania, avšak množstvo informácií, ktoré sa môže súčasne ukladať je obmedzené. Nič z toho, čo tam vošlo, sa nestráca. Zlyháva len možnosť vybaviť si tieto informácie.

Štyri druhy zabúdania:

 1.  môžete dokonca zabudnúť zapamätať si určité informácie,
 2.  môžete nepohodlné informácie vedome alebo nevedome potlačiť,
 3.  môžu vám vypadnúť detaily informačnej súvislosti,
 4.  môžete byť neschopní vybaviť si informácie uskladnené v dlhodobej pamäti.

Ak si chcete na nejaké informácie spomenúť, buďte v pokoji. Skúste si vybaviť aký máte vzťah k zapamätávaným informáciám – mal by byť pozitívny.

Na čom záleží pri učení – zásady učenia sa

1. Keď viete, prečo sa učíte a máte predstavu užitočnosti učiva, ľahšie sa vám učí,
2. Lepšie sa učí, keď si zvyknete učiť sa na tom istom mieste a v pravidelnú hodinu,
3. Neučte sa náhodne a mechanicky, keď si učenie môžte naplánovať a organizovať svoj čas. Urobte si stručný prehľad aké množstvo učiva vás čaká, aké úlohy máte napísať,
4. Keď máte pri učení obavu a neistotu, či učivo zvládnete, lepšie je nemyslieť na celé učivo, ale len na jeho najbližšiu časť,
5. Dôležité je si zvoliť najťažšie predmety na začiatok, a potom tie ďalšie,
6. Kto sa nenaučil samostatne sa učiť, neskôr má problémy, ako sa k tomu donútiť,
7. Najlepšia príprava začína na vyučovaní,
8. Vedieť, kde čo hľadať, znamená už toľko, ako si to pamätať, pracujte s poznámkami v zošite, s knihou, s tabuľkami a schémami,
9. Čím viac spôsobov učenia kombinujete, tým viac si z učiva zapamätáte, učte sa nahlas aj potichu, sám aj s kamarátom,
10. Keď chcete niečo logicky pochopiť, nezabudnite na otázky,
11. To, čo sa teraz naučíte, v budúcnosti vždy nájdete,
12. Kto je múdry, vie, že bez opakovania by sa ním.

Je Váš prvák pripravený na školu?

Zvládne to moje dieťa, nebude v učení zaostávať, zvykne si na iný režim, ako malo v škôlke a je už zrelé na školu? Tieto otázky trápia rodičov budúcich prvákov asi najčastejšie.
Prvé dni v škole sú spojené s prekonávaním mnohých prekážok.

Nástupom do prvého ročníka sa mení život nielen dieťaťu, ale aj jeho rodičom. Psychologička a psychoterapeutka Zdeňka Némethová upozorňuje, že zoznam povinností sa rozšíri všetkým, zmení sa im denný režim a vopred by sa mali pripraviť i na prekonávanie niekoľkých prekážok.

Prváci to nemajú jednoduché

,,Dieťa sa dostáva do nepoznaného prostredia a situácií, ktoré vyplývajú z jeho novej roly žiaka a spolužiaka. Kladie sa naňho veľa požiadaviek, musí sa začleniť do kolektívu, prispôsobiť sa ostatným a naučiť sa disciplíne, poslušnosti aj schopnosti odkladať svoje potreby na neskôr.“ Zvyknúť si na školský poriadok, naučiť sa sústredene sedieť celých 45 minút a po príchode domov namiesto hry písať domáce úlohy – aj to sú novinky v živote prváčika, s ktorými sa spočiatku len veľmi ťažko vyrovná. Okrem toho sa musí zmieriť so stratou kamarátov zo škôlky, zvyknúť si na nových pedagógov, ako aj na to, že odteraz budú jeho výkony, snahu a aktivitu prísne hodnotiť.

Ako mu s tým môže pomôcť rodič

Porozprávajte sa s ním o jeho obavách. ,,Snažte sa situáciu príliš nezľahčovať, aby dieťa nemalo pocit, že ho neberiete dostatočne vážne. Skúste sa zamerať na pozitívne očakávania, navnaďte ho na to, že spozná nových kamarátov, prípadne ho potešte tým, že s ním budú do triedy chodiť aj niektoré deti zo škôlky.“ Podľa psychologičky by ste mu jeho nástup do školy mohli uľahčiť aj pribalením obľúbenej hračky, samozrejme, iba po dohovore s triednou učiteľkou. ,,Dieťaťu však vysvetlite, že je to iba na tento deň. Potom už hračku musí nechať doma, kde naňho bude čakať, kým sa nevráti zo školy domov.“ Ešte pred nástupom do prvého ročníka by ste mu mali povedať o všetkých povinnostiach, ktoré ho čakajú, povzbudiť ho poukázaním na jeho vlastnosti, schopnosti a zároveň ho pozitívne motivovať napríklad tým, že čoskoro si už svoju obľúbenú knihu prečíta samo. Nikdy by ste ho nemali strašiť formou: veď počkaj, v škole Ti ukážu, tam Ťa naučia, tam Ti už nebude tak dobre ako v škôlke!

Fóbia zo školy

Týmto druhom sociálnej fóbie trpí čoraz viac školákov. Stačí jedna negatívna skúsenosť s učiteľom či spolužiakmi a dieťa už pred nimi nikdy nebude schopné odpovedať, napriek tomu, že sa všetko dôsledne naučí. Na písomku, či preskúšanie sa môže pripravovať celé hodiny a predsa dostane zlú známku. V takom prípade by ste ho za to nemali karhať, ale oceniť jeho snahu. Za získanie horšieho ohodnotenia sú zodpovedné možno práve stres, strach zo zlyhania či výsmech ostatných detí.

Toto by mal prvák zvládať pred nástupom do školy

• pomenovať časti svojho tela,
• povedať, ako sa volá, kde býva a pod,
• určenie miesta – vedľa, za, v,…,
• určenie smeru – hore, dole, doľava, doprava,
• rozpoznať a zapísať niektoré písmená veľkej tlačenej abecedy (napísať napríklad svoje meno),
• poznať základné farby, počítať do 10,
• pomenovať názvy základných geometrických tvarov (štvorec, trojuholník, kruh) a bez výrazných disproporcií a nerovnomerností ich nakresliť,
• nakresliť dvojrozmerne postavu človeka so základnými časťami tela a s niektorými detailmi, ako sú časti tváre, gombičky a iné doplnky oblečenia,
• vyjadriť svoje potreby a myšlienky,
• zapamätať si dni v týždni, ročné obdobia,
• samostatne sa obliecť a obuť,
• samostatne sa naobedovať, použiť WC, umyť si ruky,
• vydržať pri hre alebo jednej činnosti aspoň 15–20 minút,
• nemal by sa strániť spoločnosti iných detí,
• mal by ovládať prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť…),
• z jeho správania by mali vymiznúť detské zlozvyky (cmúľanie prsta, pomočovanie, ohrýzanie nechtov…).

Kedy požiadať o odklad nástupu do školy?

,,Dôvodom môže byť zdravotný stav, psychická nezrelosť, prílišná naviazanosť dieťaťa na rodičov alebo aj dlhodobý pobyt dieťaťa spolu s rodičom v zahraničí. Svoje rozhodnutie musí rodič oznámiť pri zápise do školy a písomne požiadať riaditeľa školy o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok,“ pričom podľa slov psychologičky táto žiadosť môže, ale nemusí byť odôvodnená stanoviskom lekára, psychológa či riaditeľky materskej školy. V prípade rozdielnych názorov na jeho predškolskú pripravenosť by malo dieťa podstúpiť vyšetrenie školskej zrelosti v Centre pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, ktoré sa realizuje každoročne v priebehu mesiacov marec až máj na základe požiadavky a súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

Odklad aj pre chyby reči

Do prvej triedy by dieťa malo nastupovať s úplne osvojenou materinskou rečou. Nemalo by mať ťažkosti v oblasti porozumenia reči, slovnej zásoby, gramatickej stránky reči ani v oblasti artikulácie. Logopedička Oľga Tokárová však z praxe vie, že je to tak len málokedy. ,,Rodičia s deťmi k nám prichádzajú často neskoro, až počas školskej dochádzky a náprava ťažkostí v tomto veku je už zložitejšia.“

Cvičenia mozgu – ako si uľahčiť učenie

Cvičenia mozgu – ako si uľahčiť učenie

V prípade akýchkoľvek otázok náš môžte kontaktovať prostredníctvom našej on-line poradne.

Autori: P. E. Dennison, G. E. Dennisonová

Cvičením mozgu si „ zapíname „ náš rozum, získame dostatok energie a chuti na učenie.

 • Dvojité čarbanice
  Tento cvik je na uľahčenie písania. Pôsobí upokojujúco na ruky a oči. Dieťa kreslí na väčší kus papiera rôzne obrázky vždy naraz oboma rukami. Žiadna z rúk nesmie robiť pohyb osobitne, ale vždy naraz,
 • Sova
  Tento cvik pomáha zahnať menšie napätie, ktoré je zapríčinené dlhým sedením a čítaním. Cez prestávku sa týmto cvikom pripravujeme na hodinu. Chytíme sa za plece
  a jemne ho stláčame. Hlavu otočíme ponad plece. Potom sa pozrieme na opačnú stranu a dobre sa vystrieme. Potom sa bradou dotkneme hrudníka, zhlboka sa nadýchneme a uvoľníme sa. Cvičenie zopakujeme druhou rukou na druhom pleci,
 • Brušné dýchanie
  Cvičíme, keď sú deti nepokojné. Položíme ruku na brucho. Vydýchnime krátko, zdržanlivo. Pomaly sa zhlboka nadýchneme , zľahka nadúvajúc brucho ako balón. Pri nadýchnutí sa ruka na bruchu pomaly dvíha, pri vydýchnutí zase pomaly klesá. Keď vystrieme chrbát, dostane sa vzduch ešte hlbšie,
 • Pohyby krkom
  So zdvihnutými plecami kolíšeme krkom z jednej strany na druhú, kým necítime, že krk úplne ochabol. Meníme smer otáčania, aby sa nám nezakrútila hlava. Potom hlavu nakloníme dopredu a pomaly ňou otáčame z jednej strany na druhú a zároveň a hlbokým výdychom a nádychom zbavujeme všetkého napätia. Po tomto cvičení je náš hlas zreteľnejší pri čítaní aj rozprávaní,
 • Noha na kolene
  Jednou rukou si chytíme členok, druhou rukou uchopíme lýtko, potom mäkkú časť pod kolenom. Robíme to striedavo a zároveň pomaly napíname a ohýbame členok,
 • Pumpovanie lýtka
  Tento cvik nám pomáha, aby sme sa s chuťou pustili do učenia. Chyťte sa napr. operadla stoličky, nakloňte sa dopredu, vydýchnite, zanožte a pätu pomaly pritláčajte k zemi. Po výdychu zdvihnite pätu a zhlboka sa nadýchnite. Toto cvičenie robíme každou nohou trikrát,
 • Energia zívaním
  Tento cvik je dobrý na regeneráciu hlasiviek. Robte, akoby sme zívali. Prostredníkom a ukazovákom podoprite hornú čeľusť. Zhlboka sa nadýchnite , vydávajúc pritom zvuky ako pri zívaní a zároveň jemne masírujte napnuté svaly,
 • Mysliaca čiapka
  Pre deti, ktoré sú roztržité a nevnímajú vás, keď sa im prihovárate. Chytíme sa hore za ušami a jemne ich trieme zhora nadol trikrát za sebou, akoby sme vyrovnávali záhyby.

Podľa autorov publikácie– Cvičenie mozgu, Ako si uľahčiť učenie deťom aj dospelým (P. E. Dennison a G. E. Dennisonová) neexistujú zlé, neposlušné, lenivé a lajdácke deti. Veria , že také správanie možno korigovať. Odporúčame zabezpečiť si túto knižočku.