Category Archives: Aktuality v čase pandémie

Čestné vyhlásenie

Oznam o otvorení zariadenia v obmedzenom režime

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – pre pedagógov

Odborní zamestnanci CŠPP Košice vytvorili pre pedagógov materiál s odporúčaniami ako v čase pandémie so žiakmi komunikovať a učiť sa.

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – učitelia

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – pre rodičov

Odborní zamestnanci CŠPP Košice vytvorili pre rodičov materiál ako v čase pandémie s deťmi komunikovať, učiť sa a tráviť voľný čas.

Sme doma (nielen) s deťmi so ŠVVP – rodičia

Neprehliadajme násilie na deťoch

Maturitná skúška

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  • Maturita sa vykonáva administratívne
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov
  • Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  • Do Mája 2020 môže študent e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu
  • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
  • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.
  • Ak sa študent rozhodol maturovať, ústna maturita sa koná od mája do 13. júna 2020.

Podrobnejšie informácie k maturite nájdete TU:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Nezastaviteľní (e-kniha)

Úprimný rozhovor mamy vedkyne a jej malého syna Miška o pandémii, jej príčinách a dôsledkoch, zodpovednosti a vďačnosti. Pohľad na prírodu a ľudí ako na jeden celok. Pomôže dieťaťu lepšie pochopiť súčasnú situáciu a nadobudnúť vedomosti o prenose vírusov zo zvierat na ľudí. Inšpiruje budovať hodnoty v súlade s prírodou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou existencie ľudstva.

Na konci poviedky Miško prirodzene vyzdvihuje pozitíva danej situácie a zároveň poukazuje na smer zamerania pozornosti v časoch, ktoré pre ľudí nie sú celkom bežné. Knižka bola napísaná v spolupráci s MVDr. Markétou Derdákovou, PhD., vedúcou oddelenia medicínskej zoológie na Ústave zoológie SAV, ktorá sa špecializuje na zoonózy, čiže ochorenia, ktoré sú prenosné zo zvierat na ľudí.

E-knihu si môžete stiahnuť TU.

Krátky dotazník – Ako prežívate čas pandémie?

Pedagógovia, rodičia, klienti. Pripravili sme si pre Vás krátky dotazník, ktorý slúži na výskumné účely. Je anonymný a jeho vyplnenie nezaberie veľa času ! Jeho cieľom je zistiť ako ľudia prežívajú obdobie v čase pandémie korona vírusu a ako to ovplyvňuje ich vnímanie času. Vopred Vám veľmi ďakujeme za ochotu ho vyplniť.

Vyplniť ho môžete TU: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVLRgh7WBLip-tsqwPYG2bkjs6P3ItdipVUNEacYLzK1rGPA/viewform

Sumarizácia technických prostriedkov pre pedagógov

Ponúkame školám sumarizáciu technických prostriedkov k online vyučbe. SUMARIZACIA tech. prostriedkov pre učiteľov

Usmernenie k asistentom učiteľa

Aktuálne informácie – Na základe mimoriadnej situácie spojenej s rozšírením koronavírusu COVID-19 školy v rámci zberu údajov o AU v máji 2020 nie sú povinné predkladať odporúčania z poradenských zariadení (CPPPaP alebo CŠPP) k prideleniu AU podľa čl. 2 ods. 2 písm. b) Metodického pokynu č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Pri zadávaní počtu žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „ZZ“) a AU.

Podrobnejšie informácie nájdete TU.