Naše projekty

Naša pomoc a starostlivosť je určená pre deti a mládež so zdravotným postihnutím:

 • telesné (konzultant somatopéd),
 • sluchové (konzultant surdopéd),
 • zrakové (konzultant tyflopéd),
 • mentálne postihnutie,
 • narušená komunikačná schopnosť (pomáha canisterapeut),
 • pervazívne vývinové poruchy (PVP) – autizmus, Aspergerov syndróm (konzultant riaditeľka CŠPP).

s poruchami učenia:

 • dyslexia (porucha čítania),
 • dysgrafia (porucha písania),
 • dysortografia (porucha pravopisu),
 • dyskalkúlia (porucha počítania).

s poruchami správania:

 • ADHD (hyperkinetický syndróm),
 • ADD (porucha pozornosti, koncentrácie).

s poruchami reči:

 • nesprávna výslovnosť hlások,
 • zajakavosť (balbuties),
 • deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie (ranná diagnostika a starostlivosť),
 • deťom v predškolskej príprave,

Poskytujeme poradenské, konzultačné a metodické služby:

 • rodičom dieťaťa (zákonným zástupcom),
 • pedagógom,
 • výchovným poradcom,
 • vychovávateľom,
 • riaditeľom.

Poradenstvo poskytujeme formou

ambulantnej starostlivosti v našom centre,
návštev v prostredí, v ktorom dieťa žije /domov, detský domov/,
návštev v prostredí, v ktorom sa vzdeláva/materská škôlka, škola/.

 

Poskytujeme tieto služby:

komplexná špeciálnopedagogická diagnostika,
reedukačná starostlivosť,
logopedická starostlivosť,
psychologická diagnostika a poradenstvo,
psychoterapeutická starostlivosť,
preventívna činnosť,
metodická činnosť,
výchovno-vzdelávacia a iná odborná činnosť.

 

Prioritné činnosti CŠPP:

 1. komplexná psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika,
 2. komplexná psychoterapeutická starostlivosť,
 3. špecialno-pedagogická starostlivosť,
 4. špecialno-psychologická starostlivosť,
 5. rehabilitácia a reedukácia,
 6. poradenská, konzultačná činnosť,
 7. metodická a osvetova činnosť,
 8. prieskum,
 9. reedukačno-terapeutické pobyty pre deti so zdravotným postihnutím a vývinovým poruchami učenia,
 10. spolupráca s inštitúciami a odbornžými lekármi,
 11. odborný rast zamestnancov.