Maturitná skúška

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

  • Maturita sa vykonáva administratívne
  • Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov
  • Riaditeľ strednej školy určí do 7. mája 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.
  • Do Mája 2020 môže študent e-mailom alebo poštou zrušiť žiadosť o maturitu z dobrovoľného predmetu
  • Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.
  • Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.
  • Ak sa študent rozhodol maturovať, ústna maturita sa koná od mája do 13. júna 2020.

Podrobnejšie informácie k maturite nájdete TU:

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/