Všetko čo potrebuješ vedieť ak ťa čaká maturita

Legislatíva je v tomto smere celkom zaujímavá, je to na dlhšie čítanie a zorientovanie sa a keďže o niektorých veciach je dobré vedieť rok (aj viac) dopredu, prinášame vám sumár základných informácií pre maturantov – ak patria do skupiny žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Pre koho je upravená maturita

Na maturitnej skúške môžu úľavu dostať žiaci so zdravotným znevýhodnením – s poruchami učenia, so sluchovým postihom i autistické deti (toto nie je kompletný zoznam znevýhodnení). V zásade však platí, že za upravených podmienok môžu maturovať len tí žiaci, ktorí:

 • Navštevujú špeciálnu školu,
 • Sú žiakmi špeciálnej triedy ZŠ,
 • Sú žiakmi tzv. integrovanými – teda sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho programu spolu s ostatnými žiakmi v bežnej triede ZŠ.

Riaditeľ školy by mal vždy do 30. 9. v danom roku informovať rodičov i žiakov o možnosti požiadať o úpravu podmienok pre vykonanie maturitnej skúšky. Presný zoznam žiakov, ktorých sa táto možnosť týka nájdete vo vyhláške o ukončovaní stredných škôl.

Ak sa žiak, či jeho rodičia rozhodnú požiadať o úpravu podmienok maturitnej skúšky, táto žiadosť je súčasťou písomného oznámenia, ktorým sa žiak prihlasuje na maturitnú skúšku. Žiadosť musí obsahovať posudok od príslušného odborného pracoviska – CPPPaP, Špeciálno-pedagogickej poradne. Predpokladá sa, že v ich starostlivosti je daný žiak po dlhší čas a že títo odborníci budú vedieť adekvátne navrhnúť úpravu maturitných podmienok.

Úpravu podmienok maturitnej skúšky prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a  rozhodnutie oznámi žiakovi.

 Čo konkrétne znamenajú upravené podmienky pre maturitu?

Vo všeobecnosti tieto úpravy popisuje Vyhláška 318/2008 Z.z. a jej doplnenie z roku 2011 (str. 71)V praxi však platí, že každý žiak by mal byť posudzovaný individuálne, s ohľadom na jeho konkrétne následky postihnutia, ochorenia alebo iného znevýhodnenia. Pri rovnakom postihnutí nemusia byť funkčné dôsledky u rôznych žiakov rovnaké.

V preklade to znamená, že podmienky pre maturitu by mali byť upravené podľa toho, ako sa so žiakom pracovalo počas jeho štúdia – aké úľavy mal odporúčané pri bežnom skúšaní a hodnotení, také by mal mať aj v rámci maturity.

V zásade sa tieto úpravy týkajú najmä formy písomných prác a testov – zachováva sa obsah a náročnosť, ale:

Je možné predĺžiť časový limit na vypracovanie zadaní alebo na ústnu odpoveď, a to o 25 – 75% času (podľa typu postihnutia),

 • Je možná úpravači nahradenie niektorých úloh,
 • Sú možné grafické úpravy zadania – väčšie písmo, väčšie riadkovanie, veľmi viditeľne členené celky – odstavce, možnosť vpisovať odpovede priamo pod zadanie …
 • Je možné vylúčenie úloh na počúvanies porozumením z cudzieho jazyka.
 • Je možné použiť kompenzačné pomôcky podľa potrieb žiaka.
 • Je možná prítomnosť asistenta,špec. pedagóga, tlmočníka do posunkovej reči.

 Úprava podmienok na prijímacích skúškach

Podobná situácia môže nastať i na prijímačkách na stredné školy. I tu by sa mala forma prijímacej skúšky upraviť s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie žiaka a opäť – na základe odporúčania odborného zariadenia, v ktorého starostlivosti je žiak. Predpokladá sa, že ak má napr. dysgrafiu alebo poruchu komunikačnej schopnosti vie sa o tom pomerne dlhý čas pred prijímačkami a dieťa je v starostlivosti odborníkov.

Legislatívne vymedzenie:

 • Podmienkou úpravy maturity pre žiaka so ŠVVP jeplatné vyšetrenie z CŠPP (nesmie byť staršie ako dva roky) a odporúčanie poradne rešpektovať obmedzenia, ktoré vyplývajú zo ŠVVP, ako aj návrh zaradenia žiaka do skupiny úľav.
 • Žiak posledného ročníka strednej školy do  septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety (v cudzom jazyku aj úroveň), ktoré si na maturitnú skúšku zvolil a zároveň oznámi spôsob vykonania maturitnej skúšky(§ 75 ods. 1 a 2 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Oznámenie obsahuje osobné údaje uchádzača, požadované úpravy, odborný posudok toho odborníka, ktorý  má vo svojej odbornej starostlivosti žiaka so zdravotným znevýhodnením – lekára alebo špeciálneho pedagóga alebo psychológa (§ 14 ods. 10 Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z.o ukončovaní štúdia na stredných školách).
 • Oznámenie o úprave maturitnej skúšky a zaradenie do skupiny prekonzultuje riaditeľ školy s vyučujúcimi žiaka a rozhodnutie oznámi žiakovi.
 • Pri zaraďovaní žiaka do skupiny a pri úpravách pre vykonanie maturitnej skúšky je dôležité a rozhodujúce, ako sa so žiakom pracovalo v priebehu štúdia na strednej škole.
 • Žiak priloží k žiadosti odborný posudok s platnosťou najviac 2 roky,  že žiak môže mať odborný posudok vystavený napr. v 3. ročníku.

Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  prináša Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách § 5 ods. 3

 • „Žiak s vývinovými jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk“.poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže konať maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký.

Poznámka:

 • Žiak si vyberie, či vykoná maturitnú skúšku z cudzieho jazyka celú, tj. externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti, alebo bude konať len ústnu formu internej časti.
 • Žiakom so sluchovým postihnutím a žiakom s vývinovými poruchami učenia, ktorí sa chcú uchádzať o štúdium na vysokej škole, odporúčame, aby si zistili podmienky prijatia na VŠ, a potom sa rozhodli, či vykonajú maturitnú skúšku len z ústnej formy internej časti.