Všetko, čo potrebuješ vedieť, ak si skončil strednú a nedarí sa ti hľadať prácu

Evidencia na úrade PSVaR je dobrovoľná, absolventovi nevzniká zákonná povinnosť byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVaR. Ako dobrovoľne nezamestnaná osoba je povinný sám si hradiť zdravotné poistenie.

Rodič absolventa strednej školy má nárok na prídavky na dieťa až do ukončenia školských prázdnin, teda do 31. augusta v danom roku, ale iba za predpokladu, že absolvent si nepodal žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Absolvent, ktorý ukončil štúdium na vysokej škole záverečnou skúškou, stráca charakter nezaopatreného dieťaťa nasledujúcim dňom po ukončení štúdia na vysokej škole záverečnou skúškou. Po ukončení štúdia na vysokej škole hradí za absolventa zdravotné poistenie štát iba do dňa, v ktorom bola vykonaná záverečná skúška.

Ak sa absolvent rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po ukončení sústavnej prípravy na povolanie (štúdia), musí si osobne podať písomnú žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt (žiadosť o zaradenie do evidencie občan získa priamo na úrade). Ak požiada o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní po ukončení štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie nasledujúcim dňom po ukončení štúdia. Ak požiada o zaradenie do evidencie po uplynutí siedmich kalendárnych dní odo dňa ukončenia štúdia, bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom osobného podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie / žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ pri opakovanej evidencii.

Absolvent spolu so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR predkladá:

 • platný občiansky preukaz
 • kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (maturitné vysvedčenie, diplom)
 • potvrdenie o dobe štúdia vydané školou
 • vyhlásenie o (ne)podaní prihlášky na vysokoškolské štúdium I. stupňa, II. stupňa, III. stupňa

Absolventovi nárok na dávku v nezamestnanosti nevzniká.
Z evidencie na úrade PSVR vyplývajú pre absolventa, ktorý bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, práva, ale aj určité povinnosti.

Úrad PSVaR poskytuje uchádzačovi o zamestnanie:

 1. informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest (sprostredkovanie zamestnania je bezplatné)
 2. informačno-poradenské služby (pri voľbe povolania, výbere zamestnania a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní)
 3. odborné poradenské služby
 4. nástroje aktívnych opatrení na trhu práce (vzdelávanie a príprava pre trh práce a možnosť využitia rôznych príspevkov jednotlivých nástrojov, napr. príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, na presťahovanie za prácou, na dopravu do zamestnania,…).

Základnou povinnosťou uchádzača o zamestnanie je dostaviť sa na úrad PSVR v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Spôsob vyhľadávania zamestnania si každý uchádzač o zamestnanie volí sám z nasledovných možných foriem predloženia dokumentov:

 1. žiadosť o prijatie do pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu predložená alebo zaslaná zamestnávateľovi,
 2. doklad o preukázaní osobného hľadania zamestnania u zamestnávateľa,
 3. potvrdenie príslušného orgánu o prevzatí žiadosti o vydanie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti s uvedením dátumu jej prevzatia
 4. preukázateľné konanie vo veci začatia vykonávania osobnej asistencie podľa osobitného predpisu
 5. preukázateľné konanie vo veci začatia poskytovania pracovnej asistencie podľa zákona o službách zamestnanosti,
 6. žiadosť o sprostredkovanie zamestnania predložená alebo zaslaná právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu, alebo
 7. žiadosť o prijatie do zamestnania predložená alebo zaslaná agentúre dočasného zamestnávania

Zdroj: Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny