Čoho sa vyvarovať pri podávaní prihlášky na vysokú školu?

Nedostatkov pri podávaní prihlášok na vysoké školy môže byť viacero. Vybrali sme päť najčastejších. Vyhnite sa im a ušetríte si nielen čas, ale aj nervy a peniaze.

Zabudnuté maturitné vysvedčenie

Ak sa hlásite elektronicky, systém vás pri vypĺňaní údajov upozorní na prípadnú chybu alebo na potrebné údaje, ktoré ste zabudli vyplniť. Maturanti majú povinnosť priniesť dodatočne do stanoveného dátumu maturitné vysvedčenie. Často sa na to zabúda, a preto mnohé školy vychádzajú v ústrety a upozorňujú ich na túto povinnosť v listoch, keď ich pozývajú na prijímacie skúšky.

Chýbajú niektoré doklady

Vyplnenú a podpísanú prihlášku odošlite poštou ako doporučenú zásielku spolu s požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie na adresu fakulty. Prihlášku je možné podať aj osobne v podateľni fakulty. V takomto prípade si však treba hneď vyžiadať potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom, pečiatkou školy a podpisom zodpovedného pracovníka.

Bez papierovej je elektronická prihláška neplatná

Elektronická prihláška musí byť doplnená ešte jej vytlačenou papierovou formou. Musíte ju doručiť na študijné oddelenie čo najskôr po jej zadaní do systému, najneskôr však do stanoveného termínu na podávanie prihlášok. K vytlačenej forme je potrebné doložiť všetky požadované doklady a dokumenty. Bez dodanej papierovej prihlášky je podaná iba elektronická prihláška neplatná.

Neplatný termín

Rozhoduje dátum pečiatky pošty. Dávajte si pozor na vyplnenie všetkých kolónok v prihláške, ak je neúplná, respektíve uchádzač nedoloží predpísané doklady, po termíne na podávanie prihlášok školy už nekontaktujú uchádzačov na doplnenie dokladov, ale prihláška bude považovaná za neúplnú a uchádzač bude neprijatý pre nedodanie podkladov.

Nezabudnite sa podpísať

Nepodpísaná prihláška je neplatná, preto si dávajte na to dobrý pozor.

Zdroj: https://skola.pravda.sk/