Čo všetko by ste mali vedieť predtým, ako si vyberiete pre vás tú správnu vysokú školu?

Dôležité sú nielen odbor štúdia a forma, ale aj poloha školy či mimoškolské aktivity.

Typ školy

Vysoká škola – univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené do troch stupňov.

Odbor a program

Študijný odbor je oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie, zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Forma a metóda

Existuje niekoľko základných foriem štúdia, ktoré sa často zamieňajú. Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach. Externá forma je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi. Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia. Distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Stupeň štúdia

Štúdium sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme, bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov.
Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn).
Magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.
Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

Výber konkrétnej školy

Závisí predovšetkým od programu, ktorý chcete študovať, teda od toho, či ho daná škola ponúka, a tiež od mnohých ďalších faktorov.

  • Voľba fakulty: pre správnu voľbu je nutné poznať zameranie, ktoré chcete študovať. Ak ho už poznáte, použite Zoznam fakúlt na vyhľadanie zodpovedajúcej fakulty. Ak napríklad chcete byť učiteľom, vyhľadajte v zozname pedagogickú fakultu a hneď vidíte, na ktorých univerzitách táto fakulta existuje. Pri každej fakulte nájdete základné informácie, odkaz na zoznam programov, ktoré fakulta ponúka, informácie o počtoch prijímaných študentov, o prijímacích skúškach a odkazy na vzorové testy z minulých rokov.
  • Voľba školy: ak ste si vybrali štúdium na univerzite, najprv si vyberte konkrétnu fakultu a podľa toho ešte len univerzitu, ktorá danú fakultu má. Ak váš program ponúkajú aj vysoké školy, preskočte výber fakulty a hľadajte priamo konkrétnu školu.
  • Voľba študijného programu: je pre budúce štúdium asi najzásadnejším krokom. Ovplyvní nielen to, aké predmety budete študovať, ale najmä vašu budúcu možnosť uplatnenia na trhu práce.
  • Súkromná alebo verejná škola? Táto voľba je skôr subjektívna. Medzi súkromnou a verejnou školou vyberajte v prípade, že ponúkajú rovnaký program, o ktorý máte záujem. Vyberajte najmä na základe vašej finančnej situácie a tiež na základe odporúčaní na kvalitu školy.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce výber:

  • Poloha školy:Záleží na vás, ako veľmi je tento faktor pre vás dôležitý. Môžete vyberať podľa toho, ako ďaleko je škola od vášho bydliska, aké je dopravné spojenie, aké sú v mieste sídla školy možnosti pre voľný čas. Takmer všetky verejné vysoké školy ponúkajú dostatok miest v študentských internátoch, v tom prípade vzdialenosť školy od vášho bydliska nemusí byť problém.
  • Prestíž, referencie:Ak máte možnosť, vypočujte si názor hlavne bývalých alebo súčasných študentov danej školy, tí vám poskytnú najlepší názor na kvalitu výučby a hlavne prístup školy k študentom.
  • Veľkosť školy:Veľkosť školy môže mať vplyv hlavne na prístup k študentom. Môže sa stať, že školy s veľkým počtom študentov sa príliš nevenujú individuálnym potrebám študentov. Na druhej strane, veľké školy sú schopné zabezpečiť vyššiu kvalitu výučby. Toto však nemusí byť vždy pravidlom. V tomto prípade dajte skôr na konkrétne referencie.
  • Ďalšia ponuka súvisiaca so štúdiom:Do rozhodovania o konkrétnej škole môžete tiež zahrnúť jej ponuku mimo študijných a iných aktivít. Zistite si, aké škola poskytuje študentom ubytovanie a stravovanie. Je v škole zázemie pre rôzne športové aktivity? Poskytuje prístup k počítačom a internetu? Ponúka zaujímavé voliteľné predmety?

Čo vám pomôže rozhodnúť sa

Dajte si poradiť doma

Počas strednej školy ste už museli zistiť, čo vás baví, aké sú vaše záujmy, kde a ako trávite voľný čas. Dajte si poradiť aj od rodičov, najmä v tom, aký je trend vo svete, aké odbory majú uplatnenie na trhu práce. Sledujte noviny, časopisy a televíziu, aby ste mali čo najväčší všeobecný prehľad.

Dajte si poradiť v škole

Pýtajte sa aj učiteľov a spolužiakov, výchovných poradcov. Už počas strednej školy musíte vedieť, či by ste chceli raz pracovať samostatne, teda podnikať, a orientujte sa teda týmto smerom. Na konci strednej školy by ste mali mať prehľad, aké sú šance na uplatnenie po štúdiu, platové podmienky, rôzne ďalšie podmienky na vykonávanie samostatnej praxe (niektoré odbory si na zvyšovanie kvalifikácie vyžadujú ešte ďalšie, takzvané postgraduálne vzdelávanie či atestácie, napríklad medicína, klinická psychológia, právo a podobne).

Čítajte

Čítajte, trávte čas aj v knižniciach, kníhkupectvách. Na trhu je dnes veľa odborných publikácií o pracovných povolaniach.

Otestujte si svoju výdrž

Viete o sebe, aký ste študent? Učíte sa pomaly alebo rýchlo? Aj to je veľmi dôležité o sebe vedieť. Niektoré odbory totiž vyžadujú permanentné sústredenie, logické myslenie, iné zasa musíte doslova „odsedieť“ učením sa z učebníc. Ak vás baví tvorivé myslenie, vyberte si technické odbory. Na mnohých vysokých školách technického zamerania sa dnes robia rôzne zaujímavé programy, kde sa vyžaduje nielen logika, ale aj tvorivosť a samostatné myslenie. Pribudli rôzne laboratóriá, kde sa dá skĺbiť veda s praxou a príprava na ňu je zaujímavejšia. To všetko sú však náročné školy, kde budete potrebovať trpezlivosť a vytrvalosť. Na internete okrem iného nájdete aj testy, v ktorých sa môžete otestovať.

Rozhovor

Nielen testy sú zdrojom sebapoznania, ale aj koučovací rozhovor  s poradcom v oblasti povolania, ktorý sa zameriava na identifikovanie motívov, preferencie snov, túžob, prianí.

Využívajte tvorivosť

Ďalej sa používajú pri navigácii v povolaní rôzne tvorivé metódy, predstavivosť – imaginatívne techniky, práca s alternatívami v priestore so symbolmi.

Zvládnu rodičia utiahnuť náklady na školu?

Vysokú školu si mnohí vyberajú aj podľa miesta. Náklady na školy sú vysoké a mnohí rodičia majú problém to utiahnuť. Ak v mieste bydliska nie je vysnívaná škola, skúste hľadať možnosti, ako ju vyštudovať inde. Ak môžete, informujte sa na možnosti brigády, študentskej pôžičky, sociálnych a prospechových štipendií. Možno sa vám podarí preklenúť vzdialenosť a školu doštudovať. Myslite aj na to, že sa nemusíte na školu dostať pre nedostatok miesta. Pozrite sa v zozname škôl, či tam nenájdete podobnú, menej náročnú, ktorá by vás možno bavila. Prihláste sa na ňu a skúšajte sa po čase prehlásiť na tú prvú.