Chystáš sa študovať na vysokej škole?

Termíny na podanie prihlášky

Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávajú už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa podáva v mesiacoch február až máj. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte v júni až septembri. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok.

Podmienky prijatia

 • Každý má právo študovať zvolený študijný program, ak splní podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené fakultou alebo vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky. Pre uchádzačov, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je základnou podmienkou prijatia uznanie, že úspešne vykonaná záverečná skúška a doklady potvrdzujúce ukončený stupeň štúdia zodpovedajú požiadavkám zákona na požadovaný stupeň úplného stredného vzdelania.
 • Ďalšie podmienky prijatia si určuje samotná fakulta/vysoká škola. Informácie o podmienkach štúdia, o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené prostredníctvom internetových stránok fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra alebo dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok.

Upozornenie: Vysoká škola alebo fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Uchádzač je povinný takú informáciu poskytnúť do začiatku akademického roku. Ak neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a vysoká škola alebo fakulta zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.

Prihláška

 • Uchádzač sa prihlasujena štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu. Prihlášku je možné podať: v elektronickej alebo písomnej forme.
 • Elektronická prihláška(e-prihláška) sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. Je rovnako plnohodnotná ako prihláška v papierovej forme. Nevyhnutnou podmienkou pre jej úspešne podanie je tlač a následné odoslanie (najneskôr do stanoveného termínu na podávanie prihlášok) vytlačenej e-prihlášky. Poplatok za jej podanie oproti klasickej papierovej prihláške je nižší o 2 až 25 eur.
 • Cez rozhranie e-prihláškyuchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky od zaevidovania cez spárovanie podanej e-prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e-prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu, zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov ku zápisu, objednanie učebníc.
 • PIK je medzinárodný multifunkčný preukaz.Dňom zápisu vzniká študentovi zákonná povinnosť tento preukaz vlastniť. PIK slúži ako jediný preukaz zliav ŽSSK, SAD, MHD, ako knižničný preukaz viacerých knižníc, ako elektronický kľúč do budov, ako ubytovací a stravovací preukaz, pas AIS nutný ihneď po zápise na tvorbu rozvrhu, preukaz zliav ISIC, elektronická peňaženka (Fax&Copy, Ticketportal…) a podobne.
 • Papierová prihláškasa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť webovej stránky danej školy.

Prijímacia skúška

 • Je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky. Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára.
 • Prečítajte si zverejnené informácie na úradnej výveske alebo webovej stránke fakulty/vysokej školy o podmienkach prijatia na štúdium, termíne a spôsobe overovania splnenia podmienok, forme a obsahu prijímacej skúšky, spôsobe vyhodnocovania jej výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium, o priebehu prijímacieho konania a o prihláške.

Rozhodnutia o neprijatí – odvolanie

 • Výsledok prijímacích pohovorovzverejňujú vysoké na svojich internetových stránkach a tiež na výveskách vo fakulte/v škole pod jednotlivými kódmi. Hneď ako je známe, kto je prijatý a kto nie, začne sa v školách pohyb s prijímaním a odvolávaním uchádzačov. Niektorí totiž miesto na škole odmietnu, keďže boli úspešní aj na inej fakulte/škole, ktorú si vybrali, a tak sa na ich miesto budú snažiť dostať tí, čo skončili tesne pod čiarou prijatia.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty.Jeho rozhodnutie o neprijatí na štúdium môže zmeniť rektor vysokej školy. O prijatí na štúdium študijného programu, ktorý uskutočňuje vysoká škola, rozhoduje rektor vysokej školy.
 • Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konaniasa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia

ZDROJ: https://skola.pravda.sk/