Žiak s postihnutím sluchu na ZŠ a SŠ

Charakteristika postihnutia:

 • sluchový postih- postihnutie sluchu / SP/,
 • absencia sluchového vnemu / reč, okolité zvuky/,
 • nesprávne, resp. zvláštne posadený hlas,
 • nesprávna výslovnosť niektorých hlások,
 • nutnosť odzerania,
 • narušená komunikačná schopnosť s okolím,
 • gestikulácia pri orálnej reči,
 • využívanie krátkych viet na komunikáciu,
 • ukazovanie prstom a tykanie nie je nevhodná forma správania,
 • rýchla unaviteľnosť,
 • SP neznáša hlučné prostredie.
 • Vplyv SP na vzdelávací proces:

 • pomalšie psychomotorické tempo,
 • neporozumenie písomným a slovným zadaniam,
 • čítanie bez porozumenia,
 • znížený prísun informácií sluchom,
 • častá zámena hlások, ktoré sa nedajú odzrieť,
 • výrazne sťažená schopnosť verbalizovať myšlienky vlastnými slovami,
 • výrazne znížená schopnosť až neschopnosť zapisovať diktované poznámky,
 • sťažená schopnosť zvládať nárazové opakovania,
 • potreba neustále si overovať správnosť riešenia,
 • častý výskyt agramatického resp. zvláštneho vyjadrovania,
 • neschopnosť odzerať v cudzom jazyku, konverzovať.
 • Rozdelenie – druhy postihnutia sluchu:

 • klasifikácia sluchových postihnutí,
 • typy sluchových postihnutí,
 • klasifikácia stupňov SP,
 • načúvací aparát, kochleárny implantát,
 • rečový tréner, schola, indukčná slučka,
 • SP nemá vplyv na rozumový výkon.

Integrácia- začlenenie a odporúčania do školy:

 • budovanie pevného očného kontaktu so žiakom,
 • postupné budovanie slovnej zásoby, slovné hračky,
 • nutnosť zvládať abecedu náhradným spôsobom,
 • bezpečné osvojenie analýzy a syntézy slov, prstová abeceda,
 • vylúčenie počúvania zo záznamu,
 • redukcia povinného čítania, resp. náhradná forma,
 • kompenzačné pomôcky,
 • umiestnenie žiaka v triede, otáčacia stolička, osvetlenie,
 • výhoda sprístupnenia poznámok pred vysvetľovaním nového učiva,
 • komunikácia so žiakom vždy tvárou v tvár,
 • jasné, pokojné a zreteľné vyjadrovanie,
 • Reedukácia, logopédia a komunikačné zručnosti / KZ/,
 • potreba tejto starostlivosti až do dospelosti,
 • správne posadenie hlasu,
 • správne vyvodenie izolovaných hlások,
 • rozširovanie slovnej zásoby od krátkych frekventovaných slov ku dlhým a menej, frekventovaným
 • naučiť žiaka učiť sa,
 • vyžadovať vždy správnu výslovnosť s gramatickým vyjadrovaním a artikuláciou,
 • zaradiť do rozvrhu komunikačné zručnosti,
 • možnosť vpustenia hudobnej výchovy,
 • zabezpečiť logopedickú starostlivosť na škole.

Rizikové faktory:

ku každému dieťaťu je potrebné pristupovať individuálne podľa druhu a stupňa postihnutia, resp. pridružených ochorení, nie je to možné globalizovať.