Dysgrafia – porucha písania

Dysgrafia je špecifickou poruchou písania, čiže grafického prejavu ako takého. Samotný proces písania vyčerpáva dysgrafikovú kapacitu koncentrácie pozornosti tak, že už nie je schopný sa úplne sústrediť na obsahovú a gramatickú stránku prejavu. Najväčšia časť problémov je v narušení úrovne jemnej motoriky (Michalová, 2004).
Písmo týchto detí je neupravené, kostrbaté, ťažšie čitateľné až nečitateľné, nepamätajú si dlho tvary písmen, zamieňajú ich, samotný proces písania je neúmerne pomalý vzhľadom k fyzickému veku dieťaťa, neobratný a ťažkopádny.
Problémy s písaním bývajú u detí s ADHD zvyčajne spôsobené poruchami jemnej motoriky a senzomotorickou koordináciou oka a ruky. Deti mávajú problémy so správnym držaním pera, ceruzy a pod. Táto vývinová porucha učenia postihuje písaný prejav, ktorý býva nečitateľný, dieťa si ťažko pamätá písmená a zle ich napodobňuje. Veľkým problémom týchto detí býva písanie zľava doprava, prirodzené je pre nich písať opačne. Toto je zrejme spôsobené nevyhranenosťou dominujúcej hemisféry (Jucovičová, 2005).
Problémy s písaním sa netýkajú len techniky, ale väčšina detí má problémy aj s vyjadrovaním sa písanou formou. Ich písomný prejav je jednoduchý a obsahovo chudobný, aj keď sa dokážu inak vyjadrovať plynule a nechýba im ani predstavivosť.
Písanie je pre tieto deti natoľko ťažké, že sa snažia formulovať čo najjednoduchšie vety s minimálnym počtom slov.
U viacerých autorov (Michalová, 2004; Pokorná, 1997; Zelinková, 1998, 2003 a i.) sa stretávame s tvrdením, že táto porucha pretrváva najdlhšie zo všetkých, niekedy presahuje až do strednej školy. K zvládnutiu všetkých školských predmetov je však potrebné, aby žiaci dosiahli primeraný stupeň písomného vyjadrovania.
značky: