Dieťa s epilepsiou

Pod pojmom epilepsia sa zahrňuje celý rad ochorení prejavujúcich sa opakovanými nervovými záchvatmi. Stretávame sa s troma hlavnými druhmi záchvatov:
– veľký epileptický záchvat- sprevádzaný je kŕčami, stratou vedomia
– malý epileptický záchvat- dieťa zbledne, zahľadí sa akoby bolo duchom neprítomné, vtedy vlastne dochádza ku krátkej strate vedomia.
– psychomotorický záchvat- býva zvyčajne u dospelých, prevádza automaticky určité pohyby alebo výkony, ktoré si neuvedomuje. Deti s epilepsiou musia pravidelne užívať lieky.

Vedľajšie účinky liekov

Nikdy sa nedá vopred predpokladať, ako bude dieťa reagovať na liečbu. Kým niektorým deťom nerobia problémy ani vyššie dávky, u iných sa môžu prejaviť vedľajšie účinky už pri nízkych. Niektoré príznaky môžu rodičia a učitelia mylne pripisovať lenivosti, nedisciplinovanosti, či nedbanlivosti a nezáujmu zo strany dieťaťa. Medzi najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu (a samozrejme nemusia) prejaviť, patria najmä:

  • tzv. hypnotický efekt – spomalenie psychických procesov, únava, malátnosť, spavosť, apatia,
  • a naopak, zvýšená výbušnosť, tvrdohlavosť, neústupnosť,
  • nepokoj, napätie, nepozornosť, bojazlivosť.

Dieťa s epilepsiou a učenie
Deti postihnuté epilepsiou môžu mať:

  • Poruchy vnímania a pomalšie učebné tempo,
  • Pozornosť dieťaťa s epilepsiou ovplyvňuje zdravotný stav, ale aj jeho záujmy a faktory vonkajšieho prostredia,
  • Sústredená pozornosť môže trvať u niektorých detí aj 25 minút, kým iné sa dokážu sústrediť len 10-15 minút. Dlhší čas sa to obyčajne darí pri obľúbených predmetoch, kým tie, ktoré ich nebavia, ich dokážu zaujať len krátko,
  • Najhoršie sa dieťa sústredí počas prvej a poslednej vyučovacej hodiny.

Pamäť– zvýšená dráždivosť, poruchy pozornosti a prípadné absencie (záchvaty typu „petit mal“) narúšajú proces vštepovania a uchovania vedomostí. Slabšia býva najmä pamäť na čísla a abstraktná pamäť. Najslabšia je schopnosť vybaviť si cudzie a neznáme slová, kým lepšie si zapamätajú slová so zdôrazneným citovým obsahom.
Niekedy sa stáva, že dieťa s epilepsiou akoby necháva nedokončené myšlienky, mení tému rozhovoru či bez dôvodu odbieha, čo môže pôsobiť dojmom roztržitosti a nesúvislosti myslenia. Niekedy „vo vnútri“ aj má jasne sformulovanú myšlienku, no nedokáže pre ňu nájsť vhodný výraz.
U starších detí je veľmi častým a charakteristických príznakom strojená, vyumelkovaná a neprirodzená reč – skôr knižne spisovná, než hovorová.
Zvláštnosti sa nevyhýbajú ani písomnému prejavu. Písmená môžu mať rôzne veľkosti, neobyčajné tvary, niekedy sú priam „ozdobné“.
Dieťa by nemalo byť vystavené nadmernej záťaži a rizikovým športom – opäť je ideálne konzultovať s lekárom, ktoré športy sú pre dieťa vhodné a akým by sa malo vyhýbať. Pomoc pri začlenení do kolektívu

Pri výbere budúceho povolania- vhodnej školy pre dieťa s epilepsiou je rozhodujúcim kritériom jeho rozumová vyspelosť a psychický stav. Zo skúsenosti s praxe musím uviesť, že pre deti s epilepsiou ( s vyskytujúcimi sa záchvatmi) je nájsť vhodnú strednú školu veľmi ťažké ( nesmie byť povolanie zamerané na dlhodobú prácu pri počítači, prácu vo výškach, s ostrými predmetmi…).
Vo všeobecnosti môžu pacienti s epilepsiou vykonávať akékoľvek povolanie – od nekvalifikovanej pracovnej sily až po kvalifikovaného špecialistu. Preto sa výber povolania riadi – tak, ako u zdravých – najmä stupňom inteligencie, nadaním a vlastnosťami človeka. Výnimkou sú povolania ako vodič autobusu, žeriavnik, pracovník pri rotačných strojoch a pod., kde by mohol byť prípadný záchvat zdraviu či životu nebezpečný. Z psychologických príčin treba zvážiť povolania, pri ktorých by chorí trvalo prichádzali do kontaktu s veľkým množstvom ľudí, pokiaľ sa u nich záchvaty objavujú (aj keď len občas) aj počas dňa. Toto riziko ich môže zbytočne vystaviť stresu a obavám.
Ľudia s epilepsiou by nikdy nemali pracovať vo viac ako dvojzmennej prevádzke (s rannou a popoludňajšou zmenou), keďže pri liečbe ochorenia je veľmi dôležité zachovať pravidelný spánkový rytmus. Nevhodné sú tiež nadmerne fyzicky náročné povolania, práce vo výškach, na prudkom slnku, v prostredí s vysokou teplotou, ako aj tam, kde sa pracuje s chemikáliami (kyselinami). Nesmú vykonávať práce pri otvorených rotačných strojoch a pri vysokom elektrickom napätí.
Pri voľbe povolania treba brať do úvahy aj to, či nevyžaduje vedenie motorového vozidla, keďže väčšina pacientov nemá vodičské oprávnenie, pokiaľ nie je ochorenie celkom pod kontrolou