Diabetes melitus – cukrovka u detí

Diabetes mellitus ďalej len DM – je poruchou metabolizmu sacharidov, ale aj tukov a bielkovín. Vzniká absolútnym alebo relatívnym nedostatkom inzulínu.

Základná liečba:

1. podávanie inzulínu,
2. regulovaná diabetická diéta,
3. udržiavanie telesnej aktivity – dbať na pravidelnosť a primeranosť telesnej záťaže,
4. dostatočný príjem vitamínov, minerálnych látok a tekutín,
5. dbať na primeranosť psychickej záťaže.

Počas výchovno-vzdelávacieho procesu odporúčame zohľadňovať individuálne potreby ako je :

 • v prípade potreby po dohovore pre tieto účely vyhradených hygienických podmienkach (napr. v kabinete) umožniť žiakovi – študentovi monitorovanie (odmeranie) glukózy v krvi, alebo aplikovanie inzulínu, pretože ide o životnú potrebu, keďže jeho podanie je základnou podmienkou prežitia,
 • v rámci predchádzania komplikáciám aj počas vyučovania umožniť žiakovi – študentovi dodržiavať pravidelný pitný a stravovací režim ako aj tolerovať oddych, aby nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu,
 • nedodržiavaním vhodného denného – liečebného režimu a neprimeraným zaťažovaním v škole môže dôjsť k vystupňovaniu školských ťažkostí so súčasným zhoršením zdravotného stavu
 • odporúčame elimináciu stresových situácii, pretože stres zvyšuje metabolické požiadavky na inzulín,
 • na žiaka – študenta klásť len také požiadavky, ktoré v rámci svojich možností a dispozícii môže plniť,
 • v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu odporúča sa rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené ochorením,
 • pre podanie lepšieho výkonu treba v predstihu predpokladať časový faktor vedúci k stresu a v primeranom časovom predstihu upozorniť žiaka – študenta naplánované ústne skúšanie, písomku, odovzdanie seminárnej práce, alebo inej práce,
 • uplatňovať individuálny prístup zohľadňujúci prípadnú zníženú školskú výkonnosť, alebo zaostávanie v osvojovaní vedomostí a zručností, ako aj isté zmeny v správaní, ktoré môžu nastať vplyvom choroby, alebo dlhodobej či častej hospitalizácie,
 • v rámci dodržovania zrakovej hygieny na vyučovacom procese je potrebné zabezpečiť žiakovi – študentovi optimálne osvetlenie a zároveň zamedziť dlhodobú, súvislú zrakovú prácu
 • potrebu okuliarov ako aj odborné pokyny potrebné pre prácu s PC navrhujeme prekonzultovať s oftalmológom,
 • otázku telesnej výchovy odporúčame riešiť na základe odporúčaní odborného lekára – diabetológia,
 • pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania, nehodnotiť negatívne tie výkony, ktoré sú ovplyvnené zdravotným stavom (DM),
 • v rámci prevencie nežiaducich nepríjemných situácii ako pre žiaka – študenta tak pre vyučujúcich, odporúčame všetkým vyučujúcim oboznámiť sa s charakterom uvedeného zdravotného postihnutia a metodickými pokynmi za účelom zohľadňovania špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb počas vyučovacieho procesu,
 • pre prípad potreby mať k dispozícii telefónne číslo na zákonného zástupcu, alebo lekára.

VÝBER POVOLANIA A ŠTÚDIA

Pri výbere povolania rodičia diabetika spolu s ním musia zvážiť:

 • možné riziká práce a konkrétne riziká havárií, alebo nebezpečnej práce,
 • možnosť mať v práci pravidelné prestávky na jedlo,
 • vybrať si povolanie s primeranou záťažou, ktorá sa dá plánovať,
 • práca v ochrannom odeve môže byť nepríjemná, preto, že telo nie je prístupné priamo napríklad v
 • dôsledku, tepla, chladu, zamorenia ovzdušia alebo v laboratóriu,
 • problém môže spôsobovať aj striedanie zmien nočných a denných, lebo vtedy môže byť diabetes úplne zmätený.

Každý diabetik pri výbere povolania musí zvážiť aj to, ako môže jeho prípadná hypoglykémia ohroziť okolie a ľudské životy napríklad v týchto oblastiach:

• preprava nebezpečného tovaru a osôb (taxikár, vodič autobusu, pilot, rušňovodič),
• zodpovednosť za životy iných ako letecký dispečer,
• zamestnanie, kde hrozí pád, v nebezpečných situáciách (hasič),
• pracovať v podtlaku, napríklad ako potápač,
• práca so strelnými zbraňami a výbušninami (policajt, vojak, pyrotechnik).

Ak sa zoberú všetky tieto kritériá do úvahy, potom môžu spoločne rozumne vybrať oblasť štúdia, po ukončení ktorej môže diabetik byť prínosom pre spoločnosť. Jednoducho platí to ako v športe. Je dostatok povolaní, kde môže diabetik vyniknúť, alebo byť vynikajúcim odborníkom. Ak dokáže byť napríklad – diabetik lekárom – diabetológom, dokáže liečiť kolegov diabetikov možno trošku inak a lepšie, ak ku vedomostiam teoretickým bude vedieť pridať i svoje osobné skúsenosti.