Deti s alergiou v škole

Alergia predstavuje neprimeranú reakciu organizmu na určité látky. Ide vlastne o nežiadúcu reakciu imunitného systému na vonkajšie podnety.
Alergické ochorenia patria medzi hlavné príčiny absencie školopovinných detí. Preto by mal každý rodič alergického dieťaťa pravidelne konzultovať ochorenie s pedagógom, oboznámiť ho so základnými informáciami, aktívne ho zapojiť do liečebného procesu dieťaťa.

Najrozšírenejšími alergiami u detí sú:

 • alergia na peľ,
 • astma,
 • kožné ekzémy,
 • alergia na roztoče,
 • potravinové reakcie – kravské mlieko, lepok.

Čo sa týka alergie na peľ – tzv. alergickej nádchy, deti sú postihnuté najčastejšie týmto alergickým ochorením. Dochádza k nemu pravidelne v období kvitnutia drevín, tráv a bylín; čo je spravidla od februára až do októbra. Aj preto alergické deti často absentujú zo školy v tomto období.
Provokujúce faktory školského prostredia

Môžeme ich rozdeliť na :

špecifické provokujúce faktory, teda alergény
a nešpecifické faktory akými, je fyzická aktivita, chemické látky, kriedový prach ,najvyššiu prašnosť majú telocvične a k nim priľahlé priestory, alergia na srsť domácich zvierat (spolužiaci, ktorí prinášajú alergény na šatách do školskej triedy).
Zdrojom alergénov zvierat môžu byt aj preparované zvieratá používané vo vyučovacom procese.
Ďalšiu skupinu tvoria potravinové alergény, ktoré, aj keď zriedkavejšie, môžu provokovať astmatické záchvaty. Nekontrolovaným zdrojom potravinových alergénov nemusí byt len školská jedáleň a školský bufet, ale aj výmena desiaty so spolužiakom.
Zdrojom alergénov môžu byt aj pomôcky na pracovné vyučovanie alebo výtvarnú výchovu, napríklad dekoratívne kvety a trávy, resp. iné prírodné materiály.
Nešpecifické provokujúce faktory zohrávajú významnú úlohu najmä pri odbornom vyučovaní a u pubertálnej mládeže (fajčenie).

Rady pre učiteľov

 • Vyžiadajte si od rodičov plán postupu (v stručných bodoch) ošetrenia astmatického či alergického záchvatu,
 • Požiadajte rodiča, aby vás oboznámil s pomôckami, ktoré dieťa používa v liečbe astmy (inhalačné sprejové alebo práškové dávkovače),
 • Umožnite dieťaťu zobrať si pohotovostné lieky so sebou na školské akcie,
 • Informujte rodiča, ak ste zaznamenali u dieťaťa v priebehu pobytu v škole príznaky ako pokašliavanie, zadýchavanie sa, zmeny nálady. Je možné, že dieťa doma tieto prejavy nemá a preto sú tieto informácie veľmi cenné,
 • Ak plánujete na pracovné vyučovanie prácu s prírodnými materiálmi (trávy, juta, zvieracia srsť) alebo prchavými látkami (lepidlá), upozornite na to vopred rodičov,
 • Odporúčanie o obmedzení telesnej aktivity žiadajte od odborného lekára dieťaťa.

Rady pre rodičov

 • Oboznámte učiteľa o zdravotnom stave Vášho dieťaťa a o obmedzeniach vyplývajúcich z liečby,
 • Oboznámte učiteľa s inhalačnými pomôckami, ktoré dieťa používa v liecbe,
 • Pripravte dieťaťu písomne pohotovostný plán pre prípad akútneho záchvatu,
 • Pýtajte sa na prítomnosť príznakov kašľa, zadýchavania sa a zmeny nálady u dieťaťa v priebehu vyučovania.

Alergia a výber povolania

Zoznam látok spôsobujúcich alergiu na pracovisku je dlhý. Alergici si to musia uvedomiť, keď sa rozhodujú o svojom budúcom povolaní. Napr. človek alergický na mačky a psy by sa pochopiteľne nemal stať veterinárom. Pri výbere povolania pre alergika odporúčame konzultácie so špecialistom. Alergikov postihujú niektoré typy profesnej astmy viac, ale ochorieť na ne môže aj nealergik.
Nakoniec dobrá správa – väčšina alergií sa vekom zmierňuje.