Čo je to detská mozgová obrna

Detská mozgová obrna je závažné postihnutie pohybového vývoja podmienené prenatálnym, perinatálnym alebo včasne postnatálnym poškodením mozgu

Symptómy – možno pozorovať rôzne formy porúch:

 • zvýšenie svalového napätia, stvrdnutie svalstva,
 • poruchy koordinácie a rovnováhy,
 • rečové poruchy,
 • zmena reaktivity,
 • poruchy pozornosti, pamäti, učenia,
 • nápadnosti alebo odlišnosti v emocionálnej sfére.

Formy detskej mozgovej obrny – poznáme dve základné formy DMO:

Spastická forma DMO – svaly majú patologicky trvalé zvýšený svalový tonus.

Vyskytuje sa vo variáciách:

 • Diparetická forma:zvýšené svalové napätie dolných končatín a panvy chôdza s barličkami alebo s oporou druhej osoby,
 • Hemiparetická forma môže byť pravostranná alebo ľavostranná.
  končatiny (ruka a noha) skrátené s porušenou hybnosťou
  často sú pridružené epileptické záchvaty,
 • Kvadruparetická forma
  postihnuté sú všetky končatiny
  intelekt je znížený u 90% detí
  časté sú epileptické záchvaty.

Triparetická forma – postihuje obyčajne obidve nohy a jednu ruku

Nespastická forma DMO – svaly majú trvale patologicky znížený svalový tonus. Vyskytuje sa v týchto variáciách:

 1. Dyskinetická forma– prítomnosť nepotlačiteľných, nechcených pohybov, ktoré sú:
 2. a) atetotické – pomalé, „červovité“, vlnité,
 3. b) choreatické – prudké, nečakané, obyčajne drobné.
 • Hypotonická forma
  – zníženie svalového napätia, veľký rozsah pohybov v kĺboch

Dopad TP- DMO na výchovno-vzdelávací proces

poruchy hybnosti:dieťa sa môže pohybovať pomocou vozíka,barlí samostatne – s oporou dospelej osoby

Pred prijatím TP dieťaťa do školy vedenie školy musí zvážiť, či vie vytvoriť podmienky pre TP dieťa a to:

 • bezbariérový prístup,
 • vozičkári potrebujú upraviť toalety, potrebujú samostatné toalety,
 • výšku umývadla či vypínačov v triede prispôsobiť,
 • nevyhnutná je nastaviteľná lavica pre TP žiakov,
 • v triede vytvoriť relaxačný kútik,
 • zabezpečiť asistenta učiteľa alebo pedagogického asistenta,
 • poruchy hrubej a jemnej motoriky, zrakovo- motorickej koordinácie majú negatívny dopad na grafomotorický prejav- proces nácviku samotného písania prebieha pomalšie, zvýšené obdobie je potrebné venovať uvoľňovacím cvičeniam ramenného, lakťového a zápästného kĺbu a ruky a prípravným cvičeniam na písanie, podľa potreby žiaka je vhodné dlhšiu dobu používať širšie riadky na písanie, zošity s pomocnou liniatúrou, násadky na ceruzky, osvedčilo sa nám pero pre dysgrafikov , odporúčame zadávať menej textu na prepis i opis textu a vylúčiť prácu na čas,
 • znížená jemná motorika má dopad na všetky predmety praktickej povahy a to sú: výtvarná výchova práca s nožnicami a drobným materiálom, pracovné vyučovanie, hudobná výchova- nedokážu často správne zapísať noty a pod,
 • vo vyšších ročníkoch majú žiaci problém s rysovaním v predmete geometria, pri laboratórnych cvičeniach na fyzike, chémii- preto je potrebné praktické činnosti nahradiť popisom pracovného či konštrukčného postupu,
 • poruchy priestorovej orientácie- majú negatívny dopad na orientáciu v priestore školy, okolia, ale aj na prácu s plošným priestorom- títo žiaci majú problém orientovať sa pri čítaní v riadku, strácajú sa v texte- preto nie je vhodné napomínať žiaka za to, že nevie napr. pokračovať v čítaní po spolužiakovi na vyzvanie učiteľa,
 • narušená priestorová orientácia sa prejavuje na hodinách geografie či dejepisu pri orientácii na mape či značením do slepej mapy, alebo orientácii na časovej (číselnej ) osi, zvyčajne žiak dokáže pracovať s malým školským zemepisným atlasom, ale pri zmene mapy- veľkosti mapy zlyhá,
 • poruchy okohybných nervov a zraku ( škuľavosť, tupozrakosť, atrofia zrakových nervov, krátkozrakosť, ďalekozrakosť ) – potrebné je správne umiestnenie žiaka – lavice v triede, ďalej správne zvoliť pri písomných previerkach veľkosť písma , hrúbku písma, osvetlenie,
 • poruchy reči a jej vývinu ( fufnavosť, dyzartria, dyslália, idioglosia – tvorenie vlastnej reči, skandovaná reč, mutizmus, oneskorený vývin reči ) , pomalé tempo čítania, respiračná nepravidelnosť- ak je žiakovi nepríjemné čítať pred kolektívom triedy nevyžadovať od neho takéto čítanie, nájsť si vhodný čas a spôsob na preverenie čitateľských schopností žiaka a jeho výkon neporovnávať s výkonom ostatných žiakov,
 • hypersalivácia (nadmerná slinivosť) – pomoc zabezpečí osobný asistent
 • môžu sa vyskytnúť epileptické záchvaty – riadiť sa pokynmi rodičov a lekára
 • poruchy správania ( zlé sústredenie na akúkoľvek činnosť, zvýšená únava, „ zvyknutie si na pomoc iných a branie pomoci za samozrejmosť, vzdorovitosť ), potrebné sú relaxačné chvíľky a rozhovory so žiakom- čo sa od neho v konkrétnej situácii očakáva,
 • malá odolnosť voči infekciám.

Väčšina týchto detí pracuje na vyučovaní za pomoci osobného asistenta alebo pedagogického asistenta.
Pre časté operácie či zvýšenú chorobnosť ( po konzultácii s odborným lekárom) v niektorých prípadoch odporúčame najmä v čase rekonvalescencie po operácii a v čase obdobia zvýšených vírusových infekcií čiastočné oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy, máme aj ťažko TP žiaka ( ktorý je ležiaci)s vysoko nadpriemerný IO a je vzdelávaný formou individuálneho vzdelávania na gymnáziu.
Pri výbere povolania je potrebné zohľadniť druh a stupeň postihnutia a intelektové predpoklady. Vo všeobecnosti pre tieto deti nie sú vhodné stredné školy s praktickým zameraním.