O nás

Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva Bocatiova 1 v Košiciach (CŠPP) začalo svoju činnosť 20. mája 2005.
Zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Košiciach, ktorý si vytýčil vysoký, ale veľmi humánny cieľ.
Zriadenie špičkového, vysoko profesionálneho pracoviska na pomoc hendikepovaným deťom a ich rodinám.
„Integrácia je proces ľudskosti a odbornosti, teda mala by to byť spolupráca srdca a rozumu.“

CŠPP ako školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie predstavuje multidisciplinárny a viacrezortne charakterizovaný komplexný poradenský servis pre deti predškolského veku až po mládež ukončujúcu prípravu na povolanie. Našimi klientmi sú deti a mládež so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.

Naši klienti majú dnes možnosť v rámci uspokojovania svojich špecifických potrieb využívať služby odborníkov, ktoré sú prirodzeným spojením medzi špeciálnou a bežnou školou, zdravotníctvom a každodenným životom.

Sme zariadenie špeciálno-pedagogického poradenstva zriadené na základe zriaďovacej listiny č.sekr.2001/03322 zo dňa 15.5.2001 a Dodatkom č.2 -rozhodnutím MŠ SR CD-2004-11434/24439-2:09/ŠPP a CD-2004-13808/24436-1:09/ŠPP v súlade so zákonom č.279/1993 Z.z.o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.


Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bocatiova 1, Košice realizovalo projekt s názvom „Preventívnou skupinovou činnosťou za lepšiu budúcnosť našich detí“ vďaka finančnej podpore Fondu zdravia mesta Košice, neinvestičného fondu.
Projekt bol realizovaný od 2.8.2021 do 26.11.2021 v zmysle Grantového programu na rok 2021.