Špecifické vývinové poruchy učenia / ŠVPU

ŠVPU je súhrny názov pre poruchy čítania, písania, pravopisu a matematických zručností / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia /.
Medzi dys- poruchy nepočítame pomalé osvojovanie zručnosti čítať, písať, počítať u detí vývojovo nezrelých, u detí s intelektom na hranici mentálnej retardácie alebo detí mentálne retardovaných. Je potrebné rozlišovať ŠVPU a problémy spôsobené vonkajšími príčinami / rodina, škola / alebo zdravotným stavom dieťaťa / časté ochorenia, zmyslové vady /. ŠVPU nie sú len oneskorenia dieťaťa. V zahraničnej literatúre sa uvádza / napr. pri dyslexii /, že dieťa musí zaostávať za svojimi vrstovníkmi minimálne dva roky. Nie je to teda len obyčajné neprospievanie.

Príčiny : výskumy zamerané na odhaľovanie a následne reedukáciu dyslexie, môžeme sledovať v troch rovinách:

 • biologicko-medicínska rovina : dedičnosť, štruktúra a fungovanie mozgu, cerebelárna teória, procesy automatizácie, rýchle pomenovanie prvkov, časové procesy,
 • kognitívne / poznávacie / procesy : zraková a sluchová percepcia, pamäť, rýchlosť procesov, deficity v časovom a priestorovom usporiadaní, kombinácia deficitov, reč, ako psychická funkcia / porozumenie, slovná zásoba, gramatické kategórie, artikulácia /,
 • rovina prejavová, správanie: proces čítania, proces písania, osvojovanie matematických vedomostí a zručností, správanie v priebehu učenia.

Prejavy:

 • dyslexia: postihuje techniku, tempo, kvalitu čítania a porozumenie,
 • dysgrafia: postihuje techniku písania, tempo zápisu a samotný rukopis / ktorý sa stáva nečitateľný /, teda kvalitu písma /písmo príliš veľké alebo malé, text je neupravený, píše nad, alebo pod lineatúru a pod. /,
 • dysortografia: diagnostikujeme na základe dysortografických chýb, t.j. vynecháva, pridáva, prehodí písmena poprípade slabiky, problémy v rozlišovaní krátkych, dlhých samohlások, v rozlišovaní slabík dy-di, ty.ti, ny-ni, ly-li, pravopisné chyby prameniace z nezvládnutia systému jazyka,
 • dyskalkúlia: problémy pri porozumení základných matematických pojmov a operácii, v geometrii,
 • Dyspraxia: v mladšom veku problémy v samoobsluhe, poruchy vývoja jemnej a hrubej motoriky, celková neobratnosť, dieťa je často sledované na neurológii pre oneskorený psychomotorický vývoj.

Sprievodné problémy:

Z hľadiska pedagogicko-psychologického rozboru ich môžeme označiť ako príčiny porúch. Ide o postihnutie psychických funkcii, ktoré podmieňujú zvládnutie požadovaných zručností.

Patria sem :

 • problémy v oblasti reči,
 • poruchy zrakovej percepcie,
 • poruchy pravo-ľavej orientácie,
 • poruchy orientácie v čase,
 • poruchy sluchovej percepcie,
 • poruchy vnímania a reprodukcie rytmu,
 • poruchy procesu automatizácie,
 • problémy v rýchlom pomenovávaní prvkov,
 • poruchy vývoja jemnej a hrubej motoriky,
 • poruchy pohybovej koordinácie,
 • poruchy vnímania telesnej schémy,
 • nápadnosti v správaní, poruchy sústredenia,
 • Uvedené problémy sa vyskytujú v rôznej intenzite a kombináciách. Napríklad izolovaná porucha pravo-ľavej a priestorovej orientácie nemusí byť prejavom ŠVPU.