Autizmus

Návrh na zaradenie – preradenie dieťaťa s autizmom do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy – zrušený, nahradil ho “Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do ŠŠ, ŠMŠ, ZŠ, SŠ”
Osobný list žiaka s autizmom
Triedna kniha pre ZŠ pre žiakov s autizmom
Triedny výkaz pre ZŠ pre žiakov s autizmom
Vzdelávací program pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie
Vzdelávací program pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami ISCED 1 – primárne vzdelávanie
Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) ISCED 1 – primárne vzdelávanie; ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Metodický pokyn č. 2/2010-R z 12. januára 2010 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym ISCED – 1 primárne vzdelávanie
Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s autizmom; Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s autizmom
Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP do ŠŠ, ŠMŠ, ZŠ, SŠ

značky: